Số chua hươn cặt nẳng pưng xã sút ty dạk cha dón lông

Họt khạy, huyện Mai Sơn nhăng 10 xã, 123 bản sút ty dạk cha, 4.282 chua hươn cặt, 35.369 chua hươn áo cặt.

Bón dệt xanh púk mák ít lao khòng ĐVTN xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Chấp năm Chương trình luông pùn hươn mương dón cặt cung mẳn nà pì 2024, huyện Mai Sơn đảy giào 13 tỷ 900 triệu mằn chấp năm pưng dự án, chính sách. Chóng hanh hạng pì, số chua hươn cặt nẳng pưng xã sút ty dạk cha dón lông té 4-5%, 100% số chua hươn cặt, chua hươn áo cặt đảy choi dừa bảo hiểm y tế, luông dệt vịa chọp xồm, đảy sủ mạng internet, nang quam ma chính sách, khong mương ma dón cặt cung...

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư