Quỳnh Nhai mi 86,9%  dân mương chôm hặp BHYT

Cuồng dan cài ma, huyện Quỳnh Nhai cọ tủm pua nả vịa chiên páo, niếu chưa dần mương chôm hặp bảo hiểm y tế vạy đảy sáo hụ ma dịch vụ y tế, dón lông pưng khù dạk cha chơ chếp ốm cánh nhẳn pao ma đơi kìn dú haử dần mương.

Nhân viên Trạm Y tế xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai cứu choi cánh dà haử côn bệnh.

Họt khạy, dân số tênh cá huyện chôm hặp BHYT cựt đảy 86,9%. Té hùa pì họt khạy, pưng cơ sở y tế nẳng cuồng huyện cọ khày ók khám cánh dàu dà khừn ngơn BHYT haử cài 20.300 vặt côn bệnh, cuồng nặn, mi chi áo họt 4.300 vặt côn bệnh non hươn dà, cài 13.600 vặt côn bệnh ma dàu dà cắp bón nẳng hươn dà, nhại mưa tuyến tênh cài 500 vặt côn bệnh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư