Phù Yên púc chuân chiềng púk mạy chứ hà Pú Hô

Mự 20 căm bườn 2, huyện Phù Yên cọ khày Lễ púc chuân chiềng púk mạy chứ hà Pú Hô.

Lễ púc chuân chiềng púk mạy chứ hà Pú Hô " huyện Phù Yên pì 2024.

Há phong púk mạy, pảy chự pá lâng đảy cấp ủy, chính quyền chu cấp cánh dần mương nẳng huyện Phù Yên pồng chàư, chóng hanh púk cò mạy khèo hổm pốc pu độn, hôm phân pảy chự pá, pảy chự bón kìn dú cánh mả pe dệt dượn, nho sùng đơi kìn dú dần mương.

Tập thể Thường trực Huyện ủy Phù Yên púk cò mạy nẳng Lễ púc chuân.

Pì 2023, huyện Phù Yên cọ púk máư dáo 450ha pá; púk cài 400 păn cò mạy dài dát, hôm phân nho tứm luông hổm pốc khòng pá khửn cài 49%; tựng dan dệt lẹo luông pùn nho tà đìn mi pá hổm pốc khửn cài 50% cánh púk máư cài triệu cò mạy dài dát cuồng pì 2025.

Phủ uồn pa UBND huyện Phù Yên chôm hặp púk mạy.

Ngày lằng lễ púc chuân, pưng đồng chí uồn pa huyện cánh pưng đại biểu cọ púk chi áo họt 100 cò bàng Đài Loan nẳng phổng đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên.

Chủm mú Công an huyện Phù Yên púk cò mạy nẳng Lễ púc chuân.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư