Phê duyệt Chương trình mả pe đô thị thị trấn Sông Mã họt pì 2030

Mự 3/4, UBND tỉnh cọ tánh ók Quyết định số 550/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mả pe đô thị thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã họt pì 2030.

Càng òng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã mự nị.

Toi Đồ án pằn phổng chùng tẳng tánh thị trấn Sông Mã, toi luông pùn cài 1.504 ha, hôm mi: Tênh mết đèn đìn hành chính thị trấn Sông Mã, cắp tà đìn quảng 431,58 ha cánh khày quảng tà đìn ma phái xã Nà Nghịu, cắp luông pùn 1.072 ha. Tà đìn dòm vạy tẳng tánh đô thị họt pì 2030 chi giáo 452 ha. Luông pùn họt pì 2030 thị trấn Sông Mã chi cựt đảy đô thị tàng IV, cắp pưng luông pùn: Dần số cựt đảy 25.000 côn, số côn báu dệt dượn hay na cựt đảy 80%, pưng xểm tang đắc văn đô thị cựt đảy 40%, kẻ khày vịa nặm uối nẳng đô thị cựt đảy toi luông pùn kỹ thuật 70%, số chua hươn cặt toi luông pùn cặt lài luông lỏ 2%…

Chiên páo chấp năm đồ án pằn phổng, huyện Sông Mã cọ niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc vạy chấp năm chương trình, dự án tẳng tánh mả pe cốc ngươn xính khòng đảy nhọng nho cánh luông chăn ngam khòng đô thị, cựt tóp đảy luông pùn pằn tàng đô thị, mả pe , niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc vạy dệt pưng dự án phổng đô thị, dệt lẹo pưng luông pùn nhăng mi, hê cựt đảy đô thị tàng IV. Tang xòng, lăm le, tẳng tánh pưng nả vịa nuống pan họt pằn tàng đô thị nhẳn pao toi luông tắt pùn, pằn phổng cánh luông pùn mả pe đô thị. Toi dan ky hạng pì, khày ók nhẳn danh đô thị, lang đì chấp năm chương trình, báo cáo UBND tỉnh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư