Nhẳn pào nặm nay háy phừa na khảu xuần

Nẳng cuồng tênh cá tỉnh khay nị mi chi áo họt 2.700 công trình mường phài cắp luông hi cài 3.022 cày số; cuồng nặn, mi 1.400 cày số mường phài đảy tẳng tánh mẳn đì; cài 1.622 cày số mường phài hê đảy tẳng tánh mẳn nà; chuông hong cấp năm bao hảư cài 34.635 ha tà đìn dệt dượn, tảnh liệng tồ dú cuồng nặm.

Ók quần sát long hong mường chuông hong dệt dượn nẳng xã Hua La, thanh phố.

 Vạy họn khâng cấp nặm chuông hong dệt dượn mua xuần pì 2024, Công ty dòm ngơn cốc Thành viền nưng quản lý, tẳng tánh công trình mường phài Sơn La cọ tánh ók luông pùn ma cặm phong lạnh lau, báu mi nặm mua khồ pì 2023 – 2024 phák pưng chi nhánh xư ók nẳng 12 huyện thanh phố vạy cạt kiên cắp UBND pưng xã chiên páo chấp năm. Tủm pua vịa sảng pành, tánh tăm lau pưng công trình mường phài, nhẳn pào lang áo dệt dượn, tạk ằn pâng púc chuân mả pe dệt dượn hay na, cựt tóp lang áo mả pe dệt dượn – tánh là bản mương khòng địa phương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư