Mộc Châu mi 251 cày số tang pày ma nẳng bản khuống mi điển tảy hung

Chấp năm luông pùn dệt chuông sài điển tảy hung nẳng pưng xểm tang khảu bản khuống, cuồng nặn, hươn mương choi dừa xìa ca ngơn điển hạng bườn cánh dần mương hôm ngơn tẳng tánh cốc ngươn xính khòng mưa khoẹ.

Điển tảy hung tang pày ma nẳng xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Họt khạy, nẳng huyện Mộc Châu cọ tẳng tánh 139 xểm tang mi điển tảy hung nẳng bản khuống cắp tênh mết luông hy mi cài 251 cày số, huộp tênh mết số ngơn cốc cài 15,5 tỷ mằn. Cuồng nặn, mi cài 244 cày số sủ điển hươn mương, cắp số ngơn dần mương cóp  hôm chi áo họt 15 tỷ mằn, 7,4 cày số xủ điển té xành tà vên, huộp số ngơn hươn mương choi dừa lắp tó cài 500 triệu mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư