Mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa khòng Hươn mương cặm phong HIV/AIDS

Mự 1/12, nẳng Trương cao đẳng Y tế Sơn La, Sở Y tế cọ khày Lễ mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa Hươn mương cặm phong HIV/AIDS cánh Mự tênh phén đìn cặm phong HIV/AIDS pì 2023.

 Pàng mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa Hươn mương cặm phong HIV/AIDS.

Khạy nị, cá mương mi dáo 250.000 côn pền HIV. Tó luông chóng hanh chiên páo chấp năm pọm pâng cánh lang đì pưng luông pùn cặm phong HIV/AIDS, Việt Nam cọ dón đảy 2/3 số côn pền bệnh maứ cánh số côn tài pộ HIV/AIDS vẹt xáư 10 pì cón nị. Chăm va xịn, HIV/AIDS cọ nhăng hền mi ók lài khù phứt cha, mi xương chi mi lài côn chọ bệnh. Số côn pền HIV cuồng nhóm côn nghiên quân dàng nhăng cài 12,1%; số côn HIV nẳng pùn tuổi té 16-29 pì cánh cuồng nhóm phủ trai kìn non cắp cằn mi xương mi ók lài xưa.

Dài chỉa chiên páo cặm phong HIV/AIDS hảư sinh viên Trương cao đẳng Y tế Sơn La.

Nẳng Sơn La, té hùa pì họt khạy, cá tỉnh cọ hụ hền tứm 173 côn bệnh HIV/AIDS, nho số côn bệnh nẳng cuồng tỉnh khửn 4.600 côn. Pì 2023 lỏ pì thứ 5, bệnh HIV/AIDS nẳng Sơn La đảy lăm le cánh dón cá 3 luông pùn: Dón số côn chọ bệnh mắư, dón số côn nhại ma AIDS cánh dón côn tài pộ bệnh AIDS. Số côn pền bệnh HIV nẳng bản khuông lâng cỏng 0,4%.

Tó luông pùn “Bản mương piến máư – Cằm quyết thíp xùi xìa bệnh AIDS cuồng pì 2030”, cuồng dan pày nả, tỉnh Sơn La chi sứp tàm pồng chàư dòm ngơn cốc, pằn dài ngơn ngân sách, nhẳn pào ngơn cốc chuông hong vịa cặm phong  HIV/AIDS; cạt kiên luông pùn cặm phong HIV/AIDS khảu luông pùn mả pe dệt dượn tánh đà bản mương khòng địa phương. Ngành Y tế cọ tủm pua chiên páo vạy dân mương hụ chảnh cánh báu pằn chék pưng côn pền bệnh HIV/AIDS. Chấp năm đì vịa cạt kiên cuồng vịa khám dà bệnh, nhẳn pào chu côn đảy lăm đù pặc hanh, tạ khù ngai đì hảư dân mương đảy xủ pưng dịch vụ chự phong pét pan bệnh HIV…/.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư