Mả pe tảnh liệng mẳn nà

Pếnh khày luông hanh, khù ngai đì khòng địa phương, xã Tường Thượng, huyện Phù Yền cọ chiên páo, niếu chưa po hay me na mả pe tảnh liệng toi luông cạ khài, nho sùng hịp thù.

Po hay me na xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, púk nhả chuông hong tảnh liệng.

Họt khạy số sắt xính khòng xã mi cài 3.000 tồ; cài 90% chua hươn tảnh liệng mi cọk vâng tảnh liệng nhẳn pào pẹk xàư phổng kìn bón dú. Nọ nặn ók, pưng chua hươn tảnh liệng púk 50 ha nhả, ố xổm chương kìn hảư sắt xính. Xã đang cạt kiên cắp Trung tâm Dịch vụ dệt dượn hay na huyện khày pưng lớp tập tư uồn chị pưng chua hươn tẳng tánh cọk vâng mẳn đì, pưng luông pùn tọn tăm cọk vâng cánh cặm phong bệnh ha; uồn chị pi nọng lựa pưng tàng tồ chựa lang đì vạy mả pe.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư