Lang đì té pưng chương trình luông pùn hươn mương

Bắc Yên lỏ huyện phổng xùng, mi 15 xã, thị trấn nưng cắp 7 chựa côn pọm kìn dú, cuồng nặn, cài 95% lỏ po me chựa nọi côn. Pưng pì cài ma, chấp năm pưng chương trình luông pùn hươn mương nẳng huyện Bắc Yên cọ hôm phân piến máư nả tà phổng bản na.

Lang đì pưng công trình

Ma dàm bản Tam Hợp, xã Phiêng Ban, huyện Bắc yên, xểm tang diên bản đảy thók bê tông quảng chăn. Ai Thào Pá Mưa muôn mơng va: Cón nị, khảu bản lỏ xểm tang đìn nọi kẹp, va phạ phồng lông hư pông lạt, pày ma dạk cha. Đảy hươn mương dòm ngơn cốc thók bê tông xểm tang diên bản, dần mương cọ muôn chàư choi đìn vạy khày quảng xểm tang, riềng hươn khỏi cóp hôm chi áo họt 100 thướk môn đìn.

 Trương PTDT bán trú tiểu học - THCS Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.

Lung Thào A Ư, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tam Hợp, muôn mơng hảư hụ: Bản mi cài 100 chua hươn, cắp cài 500 hùa côn. Pi nọng cuồng bản phàư cọ muôn hòm chơ mi xểm tang nháư pày ma ngai đì; báu xuấn to tạk khù ngai đì cuồng vịa pày ma, cạ khài chương khòng lạ, nhăng niếu chưa lài côn cạ lái xè tô khảu bản ma xáo xự chương hay xuần hảư dần mương cắp ca con xùng. Ban quản lý bản chi chiên páo, niếu chưa dần mương pảy chự, quản lý, xủ đảy lang đì công trình.

Dự án nho cấp xểm tang diên bản Tam Hợp, xã Phiêng Ban đảy tẳng tánh lả pì 2023, cắp mức ngơn chi áo họt tỷ nưng 800 triệu mằn té ngơn cốc chương trình luông pùn hươn mương tẳng tánh bản na máư; luông hi cài cày số nưng; tang quảng 3 thướk thóng, nả tang quảng 2 thướk thóng. Dan chấp năm lỏ 2 pì, họt quý I/2024 cọ dệt lẹo vịa thók bê tông nả tang.

Nẳng xã Tạ khoa, bón xỏn xếp, nhại bón kìn dú bản Tà Đò mi mức dòm ngơn cốc 12 tỷ mằn té số ngơn cốc khòng Chương trình luông pùn hươn mương mả pe dệt dượn, tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn. Pưng ngon tẳng tánh xương xốn cạp đìn, căn pản phướk bê tông, tang pày ma, hong nặm, mường phài, điện tảy hung, nặm sình hoạt đảy tẳng tánh, khặn khang tỏn 24 chua hươn nhại ma kìn dú.

Ai Mùa A Của, bản Tà Đò, bít bánh: Chua hươn khỏi cánh 8 chua hươn đang kìn dú nẳng Suối Táu, đắc bản dáo 2 cày số, pày ma dạk cha, phạ phồn lông hư pông, báu mi điện hươn mương, cạp đìn hươn mi xương cạn chột. Sum khỏi cọ đảy xỏn xếp nhại pày dú bón máư, đảy cấp đìn, điện, nặm, tang pày ma đảy thók bê tông quảng chăn; dần bản chi chóng hanh mả pe dệt dượn, nho sùng hịp thù hảư chua hươn.

Po hay me na xã Tà Xùa pít thù che.

Ai Đinh Văn Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tà Đò hảư hụ: 24 chua hươn dú cuồng phổng chọ nhại pày kìn dú bón máư mi xương cạn chột nẳng cạp đìn hươn dú chơ phạ phồn nong. Khay nị, bản đang cạt kiên cắp pưng phọng, bàn khòng huyện, xã hảư pưng chua hươn lựa bón dú. Pọm nặn, niếu chưa luông hanh choi dừa pưng chua hươn nhại pày dú bón máư cón mua phồn pì nị.

Té số ngơn cốc pưng chương trình dón cặt cung mẳn nà; tẳng tánh bản na máư cánh mả pe dệt dượn tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn cánh phổng pu xùng, té pì 2023 họt khạy, huyện Bắc Yên cọ dòm ngơn cốc cài 120 tỷ mằn vạy choi dừa đìn dú hảư 40 chua hươn, đìn dệt dượn 29 chua hươn, choi dừa hươn dú 36 chua hươn; tẳng tánh 5 công trình nặm sình hoạt; dệt lẹo vịa tẳng tánh bón kìn dú máư nưng hảư 24 chua hươn; choi dừa pảy chự chi áo họt 25.000 ha pá cặm phong, pá dệt dượn; choi dừa púk máư 150 ha pá dệt dượn.

Họt khạy, huyện cọ chiên páo 63 dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng; cuồng nặn 55 dự án dệt lẹo, giào cánh àu khảu xủ. Choi dừa mả pe 5 tàng chương OCOP; xự pưng tàng chương 6 hươn vằn hoá xã, 10 hươn vằn hoá bản. Khày mự hội vịa dệt, cắp 21 doành nghiệp chôm hặp uồn chị xáo hà vịa dệt hảư 1.227 côn dệt vịa, khày 14 lớp bók nghê lơng cỏng 3 bườn hảư 252 côn dệt vịa….

Tủm pua chiên páo pưng chương trình luông pùn hươn mương

Cài dan chiên páo pưng chương trình luông pùn nẳng huyện Bắc Yên cọ nhăng hền mi ók lài khù dạk cha, lưn sưa lỏ luông pùn bók nghê, pưa báu hê mi luông pùn thí may, lông liên nẳng cuồng tỉnh, vạy mi ằn pâng tẳng tánh dự toán chấp năm bók nghê cỏng 3 bườn. Đối cắp luông pùn choi dừa mả pe dệt dượn, hê mi luông pùn quản lý ngày lằng chơ dòm ngơn cốc chấp năm dự án choi dừa mả pe dệt dượn toi ca con; hê mi tắt pùn, uồn chị khặc khọ vạy choi dừa mả pe dệy dượn toi nả vịa.

Dòm ngơn cốc tẳng tánh chuông máy nặm pẹk nẳng bón kìn dú máư bản Tà Đò, xã tạ Khoa.

Lung Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên hảư hụ: Huyện xứp tàm vay van cắp tỉnh thót kẻ pưng khù nhăng dạk cha khắt khỏng ma luông pùn, chính sách. Pọm nặn, tủm pua vịa pằn cấp, nhẳn pào quyên khòng cấp xã, nho sùng luông họn khâng cuồng quản lý, chấp năm pưng chương trình luông pùn hươn mương. Pếnh khày luông hanh khòng bản khuống chôm hặp khảu ngon tánh ók luông pùn, chấp năm cánh lăm le vịa chấp năm pưng công trình. Pọm nặn, cạt kiên, xủ pưng tàng ngơn cốc tẳng tánh pưng công trình, dự án, luông pùn đảy chấp năm nẳng cuồng phổng nưng; niếu chưa pưng tàng ngơn cốc, nhẳn pào xủ đảy tọp hôm, phảy dòm, lang đì; báu hảư mi ók vịa nham pường, nợ ngơn cuồng dan chấp năm tẳng tánh.

Pọm cắp nặn, huyện Bắc Yên cọ ngắm pùn, tinh khửn pưng luông pùn cuồng vịa chấp năm pưng dự án tẳng tánh, kỹ thậut báu phứt cha, chấp năm ngai đì, báu mi lài chỉa lai nuống pan cuồng ngon nhẳn danh, quyết định dự án, lựa chảu dòm ngơn cốc chấp năm tẳng tánh công trình cánh quản lý vịa chấp năm, pảy chự công trình đối cắp dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh mi luông chôm hặp chấp năm khòng bản khuống.

Xểm tang bản Tam Hợp, xã Phiêng Ban đảy thók bê tông.

Tủm pua vịa choi dừa mả pe dệt dượn xư ók pưng chương trình luông pùn hươn mương; nho sùng luông hanh quản lý cánh chấp năm pưng chương trình chọp xồm cắp vằn hoá, hịt khong tòng chặn từng chựa côn cánh cạt kiên cắp nho sùng luông hanh chấp năm, nhẳn danh lang đì vịa dệt… Pì 2024, huyện Bắc yên chóng hanh dón số chua hươn cặt té 4% táo khửn; chự mẳn 2 xã cựt đảy xã bản na máư; pằn pâng pày cựt đảy 11,3% luông pùn mỏi xã, mi 12 tàng chương cựt đảy luông pùn OCOP.

Mi xương hền, vịa chiên páo chấp năm pưng chương trình luông pùn hươn mương nẳng huyện Bắc Yên cọ pếnh khày đảy lang đì; cốc ngươn xính khòng, đơi kìn dú khòng po me pi nọng đảy nho sùng khửn, mả pe mẳn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư