Dệt lẹo cánh àu khảu xủ công trình “Trương chăn haử nọng”

Mự 7/6, Huyện đoàn Vân Hồ cọ cạt kiên cắp Ban thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Công ty hôm ngơn cốc Dịch vụ Hàng hải Hàng không tồ pà heo khày ók vịak dệt lẹo cánh àu khảu xủ công trình “Trương chăn haử nọng” nẳng Trương mầm non bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.

Dệt lẹo cánh àu khảu xủ công trình “Trương chăn haử nọng” nẳng xã Tân Xuân.

Công trình Trương mầm non bản Láy đảy tẳng cốc tẳng tánh té bườn 3/2024, cắp tà đìn quảng chi áo họt 150 thứak môn, hôm mi: 2 hỏng ép, hỏng nưng vạy chuông nả vịa bók xòn, hỏng nưng vạy tổm khảu cắp huộp tênh mết số ngơn cài 600 triệu mằn đảy Công ty hôm ngơn cốc Dịch vụ Hàng hải Hàng không tồ pà heo choi dừa. Công trình đảy tẳng tánh mẳn kén, phà hươn đảy xây ngạch, thản nhựa dệt dền, tụp hươn mung tôn, mi tục po pưng tàng chương chuông hong cánh điển tảy hung, nặm pẹ. Công trình dệt lẹo àu khảu xủ cọ choi haử xay xòn cánh học sình ngai đì xưa cuồng nả vịa bók xòn cánh ép, hôm phân nho sùng lang đì vịa bók hiên, khiền sàn nẳng cuồng phổng. 

Tắt bằng dệt lẹo àu khảu xủ công trình Trương mầm non bản Láy.
Uồn pa UBND huyện nhôm xỏng chỉa khèn haử pưng tập thể cánh tựng côn.

   

Công ty hôm ngơn cốc Dịch vụ hàng hải hàng không tồ pà heo pằn khảu pảnh, khảu bánh haử pưng nọng học sình

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư