Chu xồ xảm chiên páo luông pùn mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm

Mự 8/11, nẳng tỉnh Sơn La, Liên hiệp pưng Hội Khoa học cánh kỹ thuật Việt Nam cọ cạt kiên cắp Hội cò mạy chằn Việt Nam, Liên hiệp pưng Hội Khoa học cánh kỹ thuật tỉnh, cọ khày chu xồ xảm chiên páo luông pùn ma mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm mi hịp thu xùng.  

Chu xồ xảm chiên páo luông pùn ma mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm mi hịp thu xùng.  

Việt Nam lỏ mương mi lài luông hanh vạy mả pe nghê dệt dượn hay na, phổng bản na cánh mả pe pưng cò mạy dệt chăn, cuồng nặn, mi luông hanh xưa ma mả pe pưng tàng cò bók, cò dệt chăn, cò mạy dệt hôm. Pưng tàng chựa cò bók, cọ mạy dệt chăn cọ mi lài tàng lài dong, cuồng nặn mi lài tàng chựa quý, mi hịp thu xùng nẳng cuồng mương cánh nẳng mương nọ. Vịa khài cò mạy dệt chăn nẳng cuồng mương cọ đang mi lài khù lợi đì pưa khạy nị cọ đang mả pe đô thị đắc vằn, mi lài tỉnh, thành phố cọ hền chảnh đảy pưng khù lợi đì khòng vịa mả pe pưng tàng cò mạy dệt chăn vạy mả pe dệt dượn tánh đà bản mương. Lài địa phương cọ pằn phổng, tánh ók pưng phổng mả pe pưng bón dệt dượn, púk bồng cánh khài pưng cò mạy dệt chăn.  

Khạy nị, tỉnh Sơn La mi 8/12 huyện, thành phố cọ tánh ók phổng púk cò bók tọp hôm; san huyện cọ chấp năm vịa mả pe púk cò bók công nghệ xùng cánh cựt đảy lang đì xùng, cựt đảy hịp thu cài tỷ nưng mỏi ha; cài 1.000 cò bók lan pá lài tàng, tính ók ngơn họt hạng họi tỷ mằn. Hịp thu hạng pì ma pưng cò bók, cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm té 42 họt 45 tỷ mằn.

Mú đại biểu cọ đảy chiên páo ma vịa dệt khòng Hội cò mạy chằn Việt Nam cắp vịa mả pe cạ khài pưng cò mạy dệt chăn; vịa ngắm pùn, mả pe púk cò bók, cò mạy dệt chăn; luông hanh vạy mả pe cánh tánh ók san luông pùn vạy mả pe pưng tàng cò mạy dệt chăn, hôm phân nho xùng lang đì vịa dệt dượn, mả pe vịa dệt dượn hay na, phổng bản na. San luông pùn mắư cuồng vịa mả pe cò mạy dệt chăn cánh cò mạy dệt hôm mi hịp thu xùng nẳng tỉnh Sơn La; luông thông hụ ma mả pe cò mạy dệt chăn cánh cò mạy dệt hôm nẳng cuồng phổng tỉnh./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư