Chấp năm đì nả vịa lăm đù pặc hanh haử dần mương

Cuồng bườn 10, pưng cơ sở y tế nẳng cuồng tỉnh cọ chấp năm lang đì nả vịa khám, dàu dà, cấp cứu, tọp hôm nho sùng lang đì chuông hong, xứp tàm chấp năm pưng luông tắt pùn maứ ma khám, dà bệnh bảo hiểm y tế.

Dần mương khám bệnh nẳng Trạm y tế xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu.

Cuồng bườn mi 4 phổng hền ók bệnh chếp tà đành nẳng huyện Mường La, thành phố Sơn La, huyện Sông Mã cánh Mai Sơn, mi 1.827 côn chếp tà đành, họt khạy bệnh chếp tà đành cọ đảy cẳn tơn, mi ók bệnh nào sảy nẳng huyện Sông Mã cánh Mai Sơn, cón nặn mi 192 côn pền nào sảy, cuồng nặn mi 163 côn cọ hom lẹo, pưng địa phương cọ lợp tăn bao dà hóa chất khả tồ nhung, chăm va xịn bệnh nhăng hê mết. Pưng cơ sở y tế cọ khám, dàu dà haử 114.210 vặt côn bệnh, cuồng nặn non hươn dà cài 16.800 côn, teo ma dà bệnh cài 65.590 côn, số côn bệnh nhại khửn tuyến tênh 7.716 vặt côn, cuồng nặn nhại mưa tuyến Trung ương 356 vặt, nhại mưa tuyến tỉnh 1.377 vặt côn bệnh, nhại mưa tuyến huyện 5.951 vặt côn bệnh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư