Cạt kiên cắp học sinh, sình viền cuồng ép hiên

Té hùa pì họt khạy, pưng tổ chức Đoàn cuồng tỉnh cọ choi dừa cài 900 học sình, sình viền chôm hặp ngắm pùn khoa học, ép hiên; nhôm xỏng 9 tủ pặp xừ khong mương, hỏng dệt trương kìn hảư học sình kìn non nẳng trương nưng; khày 12 nả vịa uồn chị xáo hà vịa dệt hảư chi áo 14.000 học sinh THPT.

Nhôm xỏng học bổng hảư sình viên pọ lài dạk cha nẳng Trương cao đẳng Sơn La.

Nhôm xỏng cài 800 ngon chương, 6 sổ phảy dòm, 110 học bổng hảư học sinh báu mi ải êm, pọ lài dạk cha, huộp số ngơn cài tỷ nưng 500 triệu mằn… Khay nị, pưng tổ chức Đoàn đang lăm le, hụ hền, xừng nhọng pưng tập thể, tựng côn cựt đảy lang đì cuồng ép hiên, chang tập tư, xừng nhọng “Sinh viên 5 lang đì”, “Học sình 3 lang đì”, “Học sinh 3 tập tư”, “Í ai xay nóm pộn dỏn”, “Sinh viền ngắm pùn khoa học” chu cấp…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư