Cẳn tơn bệnh nào xảy ók túm lượt cướt xình ók

Họt mự 21/9, cá tỉnh mi 118 côn chọ bệnh nào xảy ók túm lượt, cuồng nặn huyện Sông Mã 33 côn, huyện Mai Sơn 85 côn. Tó luông pùn báu hảư bệnh nào xảy ók túm lượt cướt xình ók, cấp uỷ, chính quyên địa phường đàng uồn pa chiên páo lài luông pùn khặc khọ, khả ngọ bệnh, hôm phân nhẳn pào pặc hanh hảư dần mương.

Mú công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh nạo tỉnh dệt vịa cắp huyện Sông Mã ma nả vịa cặm phong bệnh nào xảy ók túm lượt.

Nẳng huyện Sông Mã, mự 13/8, cài lăm le cọ hụ hền côn nưng chọ bệnh nào xảy ók túm lượt nẳng tổ dân phố 1, thị trấn Sông Mã. Họt mự 19/8, xứp tàm hụ hền 5 côn chọ bệnh nào xảy Dengue.

Trung tâm Y tế huyện cạt kiên cắp Trạm Y tế thị trấn lăm le pưng côn hướng ngơ nào sảy ók túm lượt cánh àu lượt xét nghiệm. Pọm nặn, chiên páo cặm phong bệnh, cốc kén lỏ nhẳn pào pẹk xàư bón kìn dú, thók xìa nặm nẳng pưng tàng chương xủ báu cận ha cạt kiên cắp vịa pói pà, bao dà khả ngọ bệnh; càng dắn chơ non vạy cặm phong nhung khốp. Cạt kiên cắp Trung tâm kiểm soát bệnh nạo tỉnh lăm le, pắt tồ bệnh nào xảy Dengue nẳng tổ dân phố 1, 2, 3 cánh nẳng Chợ trung tâm thị trấn Sông Mã, lăm le pưng côn hướng ngơ, côn chọ bệnh nào xảy ók túm lượt ma khám dà nẳng Hươn dà lài khoa huyện.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Sông Mã bao dà khả ngọ bệnh nẳng trương ép.

Nặp họt mự 21/9, nẳng cuồng huyện mĩ 33 côn chọ bệnh nào xảy. Bác sĩ Đặng Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, hảư hụ: Tó khù phứt cha khong bệnh nào xảy, Trung tâm cọ chiên páo hảư UBND huyện pùn ók chỉa lai uồn pa pưng cờ quan, đơn vị, UBND pưng xã, thị trấn, pưng tổ chức chính trị - xã hội tủm pua chiên páo pưng luông pùn cặm phong bệnh nào xảy; chiên páo pưng nả vịa nhẳn pào pẹk xàư bón kìn dú; xỏn xếp côn, chiên páo bao dà khả ngọ bệnh chọp xồm cắp vịa dệt tẹ; tít tờn dần mương pày nẳng pưng cờ sở y tế vạy khám dà chơ mi luông hướng ngơ chọ bệnh nào xảy ók túm lượt, báu đảy hák dàu dà nẳng hươn.

Nẳng huyện Mai Sơn, té bườn 8 họt khạy cọ mi 85 côn chọ bệnh nào xảy nẳng 13 tiểu khu, thị trấn Hát Lót cánh bản Hời, xã Chiềng Mung. Pả Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, hảư hụ: Họt khạy, nẳng huyện cọ mi ók 3 chu cướt xình ók bệnh nào xảy ók túm lượt. Vạy cặm phong bệnh, UBND thị trấn tẳng tánh Bàn uồn pa khả tồ nhung, manh quang pưng xáy tô manh. Tủm pua chiên páo nẳng loa phát thanh khòng tiểu khu cánh chiên páo cài chỉa lai ma bệnh nào xảy ók túm lượt; khày chu xùng pộn khả tồ manh quang té mự 15 họt 30/9 nẳng thị trấn…

Bác sỹ chuyên khoa II Lê Thái Hà, Giám đốc Hươn dà lài khoà huyện Mai Sơn,  hảư hụ: Hươn dà cọ khặn khang cốc ngươn xính khòng, dà, chương xủ y tế, tàng chương cặm phong bệnh, cựt tóp pưng nả vịa mi xương mi ók. Pọm nặn, khày chu tập tư luông hụ xiêng cặm phong bệnh nào xảy cánh bao dà khả nhung nẳng hươn dà. Cạt kiễn cắp pưng cờ quan nuống pan khòng huyện, khòng tỉnh bít bánh nang quam ma luông chặp vịa cánh lang áo choi dừa chơ cận ha vạy chuông hong đảy lang đì nả vịa dàu dà bệnh. Họt khạy, hươn dà cọ nhẳn cánh dàu dà 95 côn chọ bệnh nào xảy ók túm lượt. Cuồng nặn, 26 côn đàng dàu dà, 5 côn đảy nhại mưa tuyến nừa, nhăng tò đàư lỏ hóm bệnh đảy ók hươn dà.

Bác sỹ Hươn dà lài khoà huyện Mai Sơn khám dà bệnh hảư côn chọ bệnh nào xảy ók túm lượt.

Ai Bùi Văn Khoa, tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, bít bánh: Đảy chiên páo khòng pưng cờ quan, chua hươn khỏi cọ chấp năm pưng luông pùn cặm phong bệnh nào xảy ók túm lượt xương: Pói pà nay vạy kìn tồ manh  quang; khuổm pưng tàng chương mi nặm, báu hảư tồ nhung xáy. Nẳng nị cọ mi lài côn chọ bệnh nào xảy hák va họt khạy, chua hươn khỏi báu mi phàư chọ bệnh.

Cẳn tơn, cặm phong bệnh nào xảy Dengue pét pan, Trung tâm Kiểm soát bệnh nạo tỉnh cọ chiên páo lài luông pùn lăm le pắt nhung, pắt manh quang vạy nhẳn danh vector pét bệnh cánh bao dà khả ngọ bệnh nẳng pưng bón mi xương cướt xình ók bệnh. Uồn pa pưng đờn vị y tế pưng huyện, thanh phố khày chu bao dà khả nhung nẳng pưng bón mi xương cướt xình ók bệnh. Cạt kiên cắp Khoa Côn trùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lăm le chấp năm pắt nhung nẳng pưng huyện Mường La, Thành phố, Mai Sơn, Thuận Châu... Tẳng táng pưng mú lăm lẽ nẳng pưng bón mi xương mi ók ngọ bệnh…

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn bao dà khả nhung nẳng thị trấn Hát Lót. 

Bác sĩ Nguyễn Thị San, Trưởng khoa cặm phong bệnh pét pan, Trung tâm Kiểm soát bệnh nạo tỉnh tít tờn: Côn chọ bệnh nào xảy ók túm lượt cận pày khám dà, lăm le nẳng cơ sở y tế, kìn lài nặn cánh vitamin. Đối cặp côn chọ bệnh nào xảy Dengue nắc, cận pày khám dà nẳng hươn dà, báu đảy hák dàu dà bệnh nẳng hươn.

Luông cặm phong bệnh nào xảy Dengue lưn sưa lỏ khả nhung, manh quang; khuổm pưng tàng chương mi nặm, báu hảư tồ nhung xáy. Suối pẹk pưng tàng chương xủ, hòm tọn chọ phàu pưng tàng nhính nhửa nẳng hươn; nung xuổng xửa hi cánh càng dắn chơ non…

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, chiên páo dân mương ma cặm phong bệnh nào xảy ók túm lượt.

Tó pưng khù hiểm hại khòng bệnh nào xảy Dengue, dần mương cận họn khâng chấp năm đì pưng tít tờn khòng cờ quan nuống pan, họn khâng cặm phong bệnh, pảy chự pặc hanh khòng lăm mo chảu cánh bản khuống. 

Biên dịch: Văn Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư