Àu khảu sủ cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa

Lằng chi áo họt 7 bườn tẳng tánh, cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên cọ đảy dệt lẹo cánh àu khảu xủ. Cau đảy dệt bê tông cánh đếch, cái té tang diên xã khảm cài me nặm Nhạn khảu họt càng òng xã Tạ Khoa.

Cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên.     

Cau hi 105 thứak, quảng 5 thứak, hôm số ngơn cốc dệt cài 3 tỷ mằn, té tàng ngơn ngân sách. Công trình đảy dệt lẹo cánh àu khảu sủ cọ choi dân mương pày ma ngai đì xưa, nhẳn pào tiêng an cuồng mua phồn nong.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư