493 dự án tsov xav khoa học kỹ thuật tưr tâu cxuô hov

Hâur 10 shông (2013-2023), hur si tỉnh muôx 1.054 dự án zos shuv xênhz, xav tơưv chia côngv trâu jias tưr khoa học kỹ thuật cxuô cấp.

Dự án “Luz tsêr por hưv huôz chuô nyiaz hur” ntơưv Yar cơưv THCS Quyết Thắng, Thành phố.

Têx dự án tsov xav khoa học kỹ thuật phênhv ntâu zos têx zav: Chuôz zênhx jông, tin học, sinh học, hóa học, đros trâu têx tsưr ziv lok six muôx liv tâu zôngv chia huôv tsar uô kôngz lông; xav tơưv têx chuôz zênhx, txix li muôz têx chuôz zênhx zôngv tas lol uô tâu tơưv têx chuôz zênhx saiz car tiz nênhs, tưx saiz car đhâu máy tính, xor tôngx jông. Hâur ntơư, muôx 493 dự án tưr tâu cxuô cấp (28 hov iz, 75 hov oz, 159 hov pêz, đuô li zos tưr tâu hov plâuz).

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư