2 pì diên, Sơn La cựt đảy Huy chương Căm nẳng Liên hoan Ảnh chăn nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc

Mự 27/4, Hội Nghệ sĩ đắn ảnh Việt Nam cọ cạt kiên cắp Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Điện Biên khày pàng Liên hoan ảnh chăn nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc tưa thứ 23, pì 2024. 

Tó luông pùn “Luông chăn ngam – nặm đìn hươn mương, phủ côn nẳng phổng pu sùng Bưởng Bắc”, Liên hoan pì nị, Ban tổ chức cọ nhẳn đảy cài 2.200 hún ảnh khòng 319 pưng côn chang đắn ảnh nẳng 15 tỉnh phổng đìn pu Bưởng Bắc. Hội đồng giám khảo cọ tủm pua nhẳn danh, cánh lựa đảy 137 hún ảnh chăn khòng 97 côn khảu vong pải cáo ảng cánh đề cử 20 hún ảnh vạy nhôm xỏng giải.

Sứp năm pưng lang đì cựt đảy khòng giải thi pì cài, pì nị, tỉnh Sơn La mi 144 hún ảnh khòng 22 côn chang đắn ảnh chôm hặp Liên hoan, cuồng nặn mi hún ảnh “Na căn hon Hươn máy điện nặm nẳng nòng lừng nặm Te” khòng côn chang đắn ảnh Vũ Phi Long cựt đảy Huy chương Căm. Ị lỏ pì thứ 2, tỉnh Sơn La mi hún ảnh cựt đảy Huy chương Căm nẳng cuồng phổng. Nọ nặn ók, nhăng mi 10 hún ảnh chăn khòng pưng côn chang đắn ảnh xương Nguyễn Mạnh Hải, Đỗ Trường Vinh, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh... đảy lựa vạy pải cáo ảng nẳng triển lãm. 

Tác giả Vũ Phi Long, tỉnh Sơn La (Thứ 2 té phái khòa) cựt đảy Huy chương Căm.

Nẳng Lễ khày pàng, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng Chương vạy bốn “Pưa luông mả pe khòng Nghệ thuật Đắn ảnh Việt Nam” hảư tựng côn; nhôm xỏng cờ vạy bốn hảư pưng tỉnh chôm hặp liên hoan; nhôm xỏng 2 huy chương căm, 4 huy chương ngơn, 6 huy chương tong cánh 8 giải nhọng nho hảư pưng côn chang đắn ảnh mi hún ảnh chăn pộn dỏn chôm hặp liên hoan; nhôm xỏng cơ chi khày ók liên hoan tưa thứ 24 pì 2025 hảư tỉnh Cao Bằng.

Đoàn nghệ sĩ đắn ảnh tỉnh Sơn La đắn ảnh vạy bốn nẳng Liên hoan
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư