Thi khắp, xe - cạt kiên ngươn lang cạt sàn chu chựa côn

Sứp tàm cuồng pưng nả vịa cuồng mự hội má muông Yên Châu tưa thứ V, pì 2024, tênh căm mự 9/6, nẳng bản Khá, xã Sặp Vạt, cọ khày ók Hội thi khắp, xe.  

Bai khắp, xe khòng đội thi xã Sặp Vạt.
Ngon thi xe Au eo khòng đội thi xã Chiềng Pằn.

Chôm hặp hội thi khắp, xe, mi 7 đội dú té pưng xã: Chiềng Khoi, Chiềng Păn, Sặp Vạt, Chiêng Sang, Viêng Lán, Chiềng Đông cánh thị trấn Yên Châu.

Bai xe mú nhinh dân quân Yên Châu bén tốc xe bìn khòng đội thi xã Viêng Lán.

Tó luông khặn khang thí may té chương xủ, pưng tàng nhạc họt xỉn xửa nựa nung, chương dỏng khòng tư, pưng pi nọng phủ chang khắp, chang xe cọ chứng chảnh đảy luông hụ chang pưng bai xe ngươn lang cáu ké khòng chựa côn Tay sương: Xe pua khằn mơi lảu, xe phá xí,      xe phừa bá, xe s.lặc hòi… cạt kiên cắp pưng bai xe maứ pọm pặp, dỏn dáng èo pen pưa nựa, pưa nựa hương pưng bai khắp Tay, bai xe Au eo khòng chựa côn Khơ Mú luôm cắp xiềng cống, xiềng cọng, xiềng sánh mo…nhương dệt haử mự hội tứm muôn phọng, dỏn chaừ, pua nua pua tứm hỏng cạt, luông sàn.  

Ngon khắp xe khòng đội thi xã Chiềng Khoi.
Ngon khắp Tay khòng đội thi xã Chiềng Sàng.

Pưng bai khắp, bai xe, pọm haử hau hền lau puồng kìn đơi dú văn hóa ngươn lang vạu ma hỏng cạt luông sàn nẳng bản khuống, cáo xừng luông khặn chăn khòng bản na hươn quê,   nặm đìn bản mương, hương vạu khửn nghịa hặc luông sương khòng phủ côn đối cắp phủ côn, khòng pưng đôi báo sào dan sy đàng mả,  đảy bắc bòn cánh tánh tăm ó té puồng kìn đơi dú dệt dượn hạng mự khòng po me chu chựa côn huyện Yên Châu vạu riêng, cánh tỉnh Sn La vạu chung.

Lướm lài dân mương ma bấng le chôm chiều.   

Lả xút Hội thi khắp, xe, pưng đội thi cánh khé qua ỉn cọ pọm cằn luôm cắp vong xe cạt sàn, đốp muộn Mự hội má muông Yên Châu pì 2024.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư