Tập tư chiên cái sừ Nôm haử chựa côn Dao

Cuồng 5 mự (té 8-12/11), Sở Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn cọ cạt kiên cắp UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ, khày ók lớp tập tư, chiên bók sừ Nôm haử 50 học viên, lỏ chựa côn Dao tiền nẳng 2 huyện.

Lớp tập tư chiên cái sừ Nôm chựa côn Dạo.

Sừ Nôm khòng chựa côn Dạo mi té cách nỵ hạng păn pì, đảy tẳng tánh té pưng tồ xừ Hán xủ vạy đù cánh khiền mài vạy quam pák khòng chựa côn chảu. Nhơ mi tồ sừ tẻm riềng, té chạu té lài chựa côn Dạo há mi pưng tàng chỉa lai quý panh cắp hạng xíp pặp sừ tẻm vạy pưng hịt khong tòng chặn, pàng dệt hịt cấp sắc, hịt kẻ kỵ kẻ nạn, pặp sừ bók xòn côn dệt vịa đì, ník xìa vịa dệt báu đì... đảy chiên cái té đơi nỵ họt đơi lằng.

Chu học viên đẩy chiên cái luông tẻm, đôn xừ cánh kẻ sừ Nôm chựa côn Dao. Cài nặn, hôm phân nho sùng luông thồng hụ ma nả vịa chự hiềm cánh pếnh khày nen vằn hoá ngươn lang khòng chựa côn Dao vạu chùng cánh sừ Nôm chựa côn Dạo vạu riêng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư