Tánh tăm lau pàng hội Xền Lảu Nó

Mự 20/3, nẳng xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Bảo tàng tỉnh Sơn La cọ tánh tăm lau pàng hội Xền Lảu Nó.

Pàng hội Xền Lảu Nó hôm mi xòng ngon: Lỏ pàng xền cánh hội, cắp vạy chứng chảnh hùa chaừ chằm chứ đối cắp thánh thân phạk đìn cụm cuồm haử dần mương hảo hằn, dệt xằng đì đảy, cạy xằng cọ pền. Nẳng pàng xền po me cọ khặn khang nhứa mù, nhứa cáy, sáy, lảu xá, hát pu… cắp lài ngon tam cuồng pàng xền: “Tam phì hươn”, tam “Đồng Tù Xửa” vạy thánh thân cụm cuồm haử bản mương, pàng “Xống một”. Lưn xưa lỏ (tam khuồn haử lụk liệng), lỏ pưng côn đảy say mò dà haử hóm bệnh. Lằng mỏi ngon xền, chu côn pọm lít xe ỏm cò “Xặng bók”, cắp mòng cong chu chưa côn nẳng bản mương phaừ cọ đảy hảo hằn, dệt xằng đì đảy, cạy sằng cọ pền, phaừ cọ mi đơi kìn dú ím po nò pọm.

Pưng chương tam nẳng pàng hội Xền Lảu Nó

Pàng hội Xền Lảu Nó lỏ hịt khong văn hóa chăn đì pộn dỏn, mi ý nghịa quảng lậc đối cắp chựa côn tay nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc, choi dần mương nho sùng puồng kìn đơi dú, mi tứm pặc hanh vạy khảm pộn chu khù dạk cha cuồng đơi kìn dú. Tang xòng, ník xìa pưng hịt khong cáu ké báu men toi hịt khong tòng chặn khòng chựa côn Tay, hụ pák vạu khảu chà cánh nho sùng hùa chaừ cạt xàn chu chựa côn.

Chu côn chôm hặp pàng hội, lít xe ỏm cò Xặng bók
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư