Tàng căm kìn chẹp té xom hống

Po me chựa côn Tay mi lài tàng căm kìn chẹp, chứng chảnh luông chang mư lựa cọ sương tánh pền căm kìn. Pưng tàng phắc hòm, mák nuối, nó, hết púk đảy báu cọ pống nẳng pá đảy po me pít củ àu ma cánh chang mư xỏm tánh pền lài tàng căm kìn chẹp, báu xuấn to kìn chẹp lạ mi tàng căm kìn nhăng choi dà đảy bệnh, nho sùng pặc hanh cánh xom hống cọ đảy dệt pền tàng căm kìn nưng sương nặn.

Căm kìn đảy dệt té xom hống khủa hòm kíp.

Cò hống mi 2 tàng lỏ cò hống po cánh cò hống me. Cò hống me ók xom cánh pền mák; cò hống po báu pền mák chắng ók xom pền pụa quây pì, bók màu đón báu cọ lường khèo, cản hi. Té hầng ma, xom hống po đảy po me chựa côn Tay sủ dệt dà. Xom hống po choi dón pền ày, khẻm co, chếp co; bàư cánh nhọt hống khủa lường cưởm, báu cọ ták khồ vạy che nặm họn kìn cọ choi dú dền cuồng mo. Nọk nặn ók, po me nhăng sủ xom hống po vạy dệt pền lài tàng căm kìn chẹp.

Ý Quàng Thị Biên, dú bản Cá, phường Chiềng An, Thành phố, hảư hụ: Sủ xom hống vạy dệt căm kìn báu pék cằn, tàm toi luông mặc khòng tựng côn hư mi sương lụa cánh chụp, khủa cắp lài tàng khình hòm lák cằn, dệt sương sư hảư măn chọp chàư chảu cánh kìn chẹp lỏ đảy.

Xom hống chụp cắp mák tòng, bàư măn cò, bàư hống ón cánh mák cạnh. Lằng chơ suối pẹk pưng tàng phắc nị hư tổm khửn hảư súc vạy dón xìa khồm. Sứp nặn, hắn soi hảư lẹp lẹo qua cắp hòm kíp, bàư phắc bàn, phắc chạư, hòm pẻn cánh thúa lók khủa tằm mun. Chơ kìn chim, xom hống chụp kìn áo khồm cánh bàn ón khòng bàư phắc bàn, pọm cắp ài hòm khòng hòm kíp, kìn măn khòng thúa lók khủa, mák tòng cánh bàư măn cò.

Xom hống khủa hòm kíp dệt ngai sưa. Lằng chơ pít xom hống lẹo, lết cản xìa. Lằng nặn, tổm xom hống dáo 10 phút chắng àu ók che nặm ta, lẹo pẳn nặm xìa. Khủa hòm kíp khửn, àu xom hống sáư, tứm mì chính, cừa, phắc chạư sáư lẹo côn hảư lăm. Lằng chơ khủa xúc, xom hống ón, ài hòm kíp khủa cánh kìn măn. Xom hống khủa chi chẹp sưa chơ kìn cắp bàư phắc bàn.

Xom hống po nhăng đảy po me chựa côn Tay kìn cắp pưng tàng phắc nẳng pá, nẳng na báu cọ xuần nẳng hươn, sương: Phắc nhả hút, bàư khình, phắc ban, phắc hạk, bàư phát, phắc ơ lợt, bók khình, mák cạnh... chẳm thúa ố.

Khay nị, xom hống po báu xuấn to cựt pền tàng căm kìn chẹp cuồng pựa kìn hạng mự khòng lài chua hươn lạ, pưng hươn quán kìn khảu cọ àu xom hống dệt pền lài tàng căm kìn chẹp vạy cáo ảng họt lài khék táng phường, va phàư đảy kìn chim tưa nưng cọ chi chứ báu mi chơ lưm.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư