Pua nua ngon thì pải cáo ảng chương hay khòng na huyện Yên Châu

Cuồng chương trình Mự hội mák muông huyện Yên Châu tưa thứ V pì 2024, cọ khày ók ngon thì pải cáo ảng chương hay khòng na.

Xã Sặp Vạt khặn khang hỏng pải cáo ảng chương hay xuần. 

Pưng đội thi ma té 15 xã, thị trấn nẳng huyện cọ pùa ma chôm hặp hội thì hún ảnh chương hay xuần Yên Châu chăn ngam lai tàng, lài neo té pưng tàng chương hay khòng na pộn dỏn xương: mák muông, mák cuổi, mák lê, mák uổi, mák pục; pưng tàng phắc hòm, bẳn đảy púk toi luông pùn VietGAP, hữu cơ, họt pưng tàng chương dệt té mák muông, mák cuổi sàng khồ, mák mặn sàng khồ cánh pưng tàng dà khòng po me chựa nọi côn, pưng tàng phải pháy mày pe, tàng chương xủ khòng xáư ...

Tàng nả xã Mường Lựm xồ xảm ma hỏng pải cáo ảng khòng xã.

Pưng hỏng pải chương hay xuần khòng pưng xã cọ tạk luông pua nua dỏn mốc ma chàư đại biểu, dần mương cánh khék táng phương. Hội thì pải cáo ảng chương hay xuần huyện Yên Châu cọ hôm phân cáo ảng cắp khék cuồng cánh nọ tỉnh ma pưng tàng chương pộn dỏn khòng địa phương, ma luông hanh mả pe vằn hóa, thể thao, qua ỉn cánh pưng nen văn hóa khòng chu chựa côn cuồng huyện.

Ban Giám khảo chấm điểm hỏng pải chương xã Chiềng Pằn.
Khék ma bấng le cánh xự mák muông.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư