Phọn nương pưng vịa dệt tỏn Chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông nẳng Bắc Yên

Chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông đảy khày ók té mự căm nưng bườn 12 tay. Cuồng pưng mự nị, po me chựa côn Mông khòng huyện pu xùng Bắc Yên cọ đang tỏn chiềng chiên lang muôn hòm, cắp lài luông ỉn muôn đảy khày ók. Xã Hang Chú cánh Mường Khoa cọ khày ók mự hội văn hóa chựa côn Mông pì 2024; pưng bản nẳng xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hồng Ngài, Háng Đồng cọ khày ók ỉn muôn khắp xe; ỉn bóng chiên mư, bóng tọt đìn; thì bén nả, thi ỉn tu lu, ỉn pao, tằm khảu pảnh lék.

Po me chựa côn Mông xã Hồng Ngài tằm khảu pảnh lék.

Cuồng dan chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông, pưng xã cọ nhẳn danh pưng chua hươn cặt vạy lợp tăn choi dừa, nhẳn pào chu côn đảy tỏn chiềng chiên lang… Tang xòng, động viên dân mương khặn khang hảư mua dệt dượn máư.  

Phủ nhinh chựa côn Mông xã Xím Vàng ỉn tọt pao.
Ỉn bóng chiên mư nẳng Mự hội văn hóa chựa côn Mông xã Hang Chú./. 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư