Pếnh khày ngươn lang văn hóa chợ phiền khòng po me chựa nọi côn

Cuồng 2 mự 10 cánh 11/11, nẳng bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch) cạt kiên cắp Sở Văn hóa, Thể thao cánh du lịch tỉnh Sơn La; UBND huyện Vân Hồ khày lớp tập tư ma vịa hiềm chự cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chăn đì cuồng chợ phiền khòng po me chựa nọi côn.  

Tập tư hiềm chự cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chăn đì cuồng chợ phiền khòng po me chựa nọi côn.  

Chôm hặp lớp tập tư mi 76 học viên lỏ cán bộ văn hóa pưng xã, nghệ nhân, trưởng bản, tàng nả pưng chua hươn cạ khài cuồng vịa qua ỉn lỏ po me chựa nọi côn nẳng huyện Vân Hồ. Mú học viên đảy ép 4 chuyên đề: Vịa dệt, lang đì cài chợ khiền phổng po me chựa nọi côn cánh đìn pu, chợ phiền pộn dỏn khòng po me chựa nọi côn cuồng chơ vịa mả pe dệt dượn nhăng lài dạ cha, khày phiền chợ chọp xồm cắp hịt khong tòng chặn po me chựa nọi côn, tánh tăm lau chợ phiền khòng po me chựa nọi côn phổng sùng.

Giảng viên chiên bók pưng chuyên đề cuồng chương trình tập tư.

Chương trình tập tư vạy hiềm chự cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chiên lang po me chựa nọi côn, chự mẳn cắp pếnh khày lang đì chợ phiền cuồng chơ vịa cạ khài nẳng chợ lạt pọ dạ cha xương khay nị. Xòng ma, choi côn dần mi bón khài chương cánh mi xương cáo ảng chương khòng vằn hóa pộn dỏn khòng po me chựa nọi côn họt khék tàng phường, niếu chưa lài khék pày tay ma qua ỉn cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư