Pàng hội xò đảy mák đảy mua xã Sốp Cộp

Cuồng 3 mự (té 20-22/4) xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, cọ khày ók Pàng hội xò đảy mák đảy mua pì 2024. 

Khặn khang pưng tàng chương haử pàng xền xò đảy mák mua.
Pàng xền xò đảy mák mua tánh ók bón ỉn muôn cuồng pàng hội. 

Pàng hội xò đảy mák mua đảy khék lỏ “Xền bản, xền mường” khòng chựa côn Tay nẳng xã Sốp Cộp, đảy khày ók bườn 3 Tay hạng pì, vạy chằm chứ pưng côn tánh bản đà mương, cánh mòng cong pảu pú cụm cuồm haử dần mương hảo hằn, dệt xằng đì đảy, cạy xằng cọ pền.

Pàng xền xò đảy mák mua đảy khày ók nẳng hươn miếu pả cánh hươn miếu lung dú nẳng bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp. Ngon xền hôm mi “xền tỷ” nẳng hươn miếu pả, “xền lắc mẳn” nẳng hươn miếu lung... vạy xền haử thánh thân cụm cuồm haử dần mương lâng chum yền, nhinh trai mi pặc hanh, dệt xằng đì đảy, cạy xằng cọ pền, mi đơi kìn dú ím po, nò pọm. 

Lài dần mương chôm hặp Pàng hội xò đảy mák mua.

Lằng ngon xền, dần mương cọ chôm hặp ngon hội cắp pưng môn khánh thì thể thao, khong ỉn ngươn lang sương thì pắt pà, tọt con, lạ bài, tó mák lẹ. Cón nặn, mự 21/4, UBND xã Sốp Cộp cọ khày ók cưn ỉn muôn khắp xe, cắp pưng bai khắp bai xe chu chựa côn, xừng nhọng bản mương, nặm đìn cánh phủ côn huyện Sốp Cộp, khày ók pưng hỏng pải cáo ảng tàng chương hay xuần pộn dỏn khòng địa phương.

 Khắp xe nẳng pàng hội.
 Hỏng pải cáo ảng tàng chương hay xuần khòng pưng xã chôm hặp Pàng hội.
Ngon thì pắt pà.
Ngon thì lạ bài.
Ngon thì tọt con.
Vong xe cạt xàn nẳng pàng hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư