Pàng hội mâng khảu máư xã Nà Nghịu pì 2023

Cuồng 2 mự (27 cánh 28 căm bườn10), UBND xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, cọ khày pàng hội mâng khảu máư pì 2023.

Pàng hội mâng khảu máư xã Nà Nghịu pì 2023.

 Ngon thì khắp se tay cánh xe vong khòng po me chựa côn Tay bản Nà Nghịu 2.

Pàng hội lỏ dan vạy cống sơ, lỏ nen văn hóa pộn dỏn khòng dần mương xã Nà Nghịu, vạy dọn ờn thánh thân, pảu pú lạn căm cụm cuồm hảư dần mương pưng bản dệt dượn đảy mák đảy mua cánh pháư mon nhại khảu mua dệt dượn máư phạ chang đét chang phồn.

Pàng hội cọ mi lài ngon cống sơ, hôm mi 4 ngon chính: Thày bàn đìn, lông cả; púk đằm khảu na, sắp nộc, kiếu khảu, tằm khảu hang, cáo mơi pảu pú, thánh thân ma kìn cộ, kìn lảu xá, xe vong toi po me dần mương. Pan sơ hôm mi pưng tàng căm kìn chẹp khòng po me chựa côn Tay xã Nà Nghịu, sương: Khảu hang, khảu nửng, phắc hòm, mák nuối, nhứa cáy, nhứa mù, pà cánh nòn tó... Ải mò cọ cáo tam vạu khửn hùa chàư dọn ờn cánh cáo mơi thánh thân, chảu nặm chảu đìn, pảu pú ma nhẳn pưng tàng chương dần mương pùa ma cống sơ cánh pháư mon cụm cuồm hảư dần mương mi đơi kìn dú ím po, úm ình.

Cống sơ dọn ờn thánh thân, chảu nặm chảu đìn, pảu pú.

Cuồng ngon hội, nẳng khuống hươn văn hóa bản Nà Hin cọ khày ók pưng luông ỉn muôn khắp se, thể thao cánh pưng khong ỉn ngươn lang, sương: Khắp se Tay cánh xe vong khòng po me chựa côn Tay, tằm khảu hang, tằm chéo, nửng khảu, thì là pan khảu chăn, tọt con, pải cáo ảng chương khòng cánh san khong ỉn muôn ứn...

Pưng đội chôm hặp ngon thì nửng khảu. 
Vong se cạt xàn nẳng pàng hội.
Ban Tổ chức nhôm xỏng giải hảư pưng đội nẳng ngon thì pải cáo ảng chương hay xuần cánh căm kìn chẹp.

Pàng hội mâng khảu máư xã Nà Nghịu pì 2023 cọ khảu mốc ma chàư khék táng phường ma phổng nặm đìn chăn ngam huyện Sông Mã. Đốp muộn pàng hội, Ban Tổ chức cọ nhôm xỏng 3 giải nhất, 5 giải xòng, pưng giải xàm cánh giải nhọng nho hảư pưng đội cựt đảy giải./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư