Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Phọn nương ngon thi “Côn chăn bók ban”

Sứp pưng vịa dệt cuồng Pàng hội Bók ban huyện Vân Hồ pì 2024, tênh cưn mự 16/3, nẳng xã Chiềng Khoa, cọ khày ók ngon thi lả xút chu thi “Côn chăn bók ban”.

Pưng côn chăn Bók ban thi dỏng xửa hi

Ngon thi lả xút chu thi “Côn chăn Bók ban” mi 13 thí sinh khòng pưng xã nẳng huyên Vân Hồ. Cón nặn, pưng thí sinh cọ đảy khảm cài ngon thi sơ tuyển hồ sơ, ngon thi cón mự 14/3 vạy lựa ók đảy pưng thí sinh pộn dỏn khảu thi ngon thi lả xút. Pưng thí sinh té 17 pì họt báu cài 25 pì, mi nết kìn liêm dú xư đì, ép lẹo THPT báu cọ đang ép THPT, chăn nhinh cánh mi luông hụ chang pák vạu nẳng sân khấu.

Thí sinh cuồng ngon thi dỏng xỉn xửa khòng po me chựa nọi côn

Nẳng cưn thi lả xút, 13 thí sinh đảy khảm cài 2 ngon thi. Ngon thi dỏng xửa hi, pưng thí sinh cọ xút ti chăm ngam chơ dỏng xửa hi ngươn lang, chứng chảnh đảy luông hanh khòng chảu, dệt dỏn khửn luông chăn ngam khòng pưng nhinh xào cánh tồn nhọng pưng luông chăn đì khòng xửa hi Việt Nam.

Ngon thi luông thông hụ nẳng chu thi
Top 5 thí sinh khảu ngon thi thàm tóp

Ngon thi dỏng xỉn xửa khòng po me chựa nọi côn cánh thi ma luông hanh khòng chảu, pưng thí sinh hák đảy lựa pưng tháo xỉn xửa chăn ngam khòng san chựa côn nẳng phổng Tây Bắc xương: Tay, Dao, Mông, Kèo, Mường… vạy chôm thi cánh tô ma pưng luông chăn ngam, ý nghịa khòng pưng phú chỉa lai. Tang xòng, chứng chảnh đảy luông giỏi chang khòng chảu xương: Khắp, xe, chang tiện tô ma lài nả vịa…

Cài 2 ngon thi, Ban Giám khảo cọ lựa 5 thí sinh mi điểm xùng xưa khảu ngon thi thàm tóp. Nẳng ngon thi nị, pưng thí sinh chi kếp àu hụt thàm, tóp quam thàm, chứng chảnh luông thông hụ khòng chảu ma vịa chự hiềm, pếnh khày nen chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn, mả pe qua ỉn nẳng bản khuống, dệt dượn hay na phổng bản na…

Thí sinh cựt đảy giải Côn dỏng xỉn xựa nựa nung chăn xưa.
Thí sinh cựt đảy giải Côn tóp quam thàm muôn xưa

Khẳn khép cuồng pưng ngon thi lỏ pưng bai khắp, bai xe, tạ đảy luông muôn hom cuồng chu thi, niếu chưa đảy lướm lài dân mương ma bấng le, púc chuân hảư pưng thí sinh.   

Ban tổ chức nhôm xỏng giải Nhinh sào chăn bók ban cánh giải Nhinh sào chăn thứ xòng, Nhinh sào chăn thứ xàm hảư top 3 nẳng chu thi

Lả xút chu thi, thí sinh Hà Tố Uyên, dú nẳng xã Suối Bàng, cọ cựt đảy giải “Nhinh xào chăn bók ban”. Ban tổ chức cọ nhôm xỏng giải Nhinh sào chăn thứ xòng, Nhinh sào chăn thứ xàm hảư 2 thí sinh cựt đảy lang đì xùng nẳng chu thi cánh pưng giải ứn: Côn mi ngon thi tóp quam thàm cựt đảy lang đì xưa, côn mi bía nả chăn nhinh xưa, côn dỏng xỉn xửa chựa nọi côn chăn xưa cánh giải côn mi ngon thi luông giỏi chang cựt đảy lang đì xưa./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư