Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Dỏn tiếng căm kìn chẹp khòng chu chựa côn huyện Vân Hồ

Sứp diên pưng vịa dệt nẳng pàng hội bón ban huyện Vân Hồ pì 2024, mự 17/3, nẳng khuống khòng hươn dệt vịa xã Chiềng Khoa cọ khày ók ngon thi “Tổm căm kìn, xỏm tánh pan khảu chăn”.

Pan khảu đảy xỏm tánh chăn tà nẳng chu thi tổm căm kìn chẹp

Chôm hặp mi 14 đội thi khòng 14 xã nẳng cuồng huyện. Mỏi đội thi khặn khang pan khảu nưng. Luông pùn lỏ nhọng nho lựa pưng tàng chương mi nẳng cuồng phổng vạy xỏm tánh pền căm kìn chẹp. Pan khảu hôm mi lài tàng căm kìn, đảy pải le chăn tà, nhẳn pào tiêng àn căm kìn, mi po chất, mi lợi hảư pặc hanh.

Lưn sưa, pan khảu chôm thi hảư chứng chảnh đảy pưng nen chăn pộn dỏn ma pưng tàng căm kìn chẹp, dỏn tiếng khòng po me chu chựa côn, mi côn tô cáo ảng pan khảu vạu ma tựng tàng căm kìn cánh ý nghĩa khòng tàng căm kìn nặn.

Khảu nửng 5 màu

Chôm hặp ngon thì nị, thành viên pưng đội thi cọ chang xỏm tánh lài tàng căm kìn vưa le chăn tà, vưa kìn chẹp. Ị lỏ vịa dệt muôn dỏn nẳng pàng hội bók ban, niếu chưa đảy luông pồng chàư khòng khék qua ỉn, hôm phân cáo ảng căm kìn chẹp nẳng cuồng phổng họt khék tàng phường.

Ban Giám khảo chấm điểm, nhẳn danh pưng pan khảu chôm thi
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư