Pàng hội bók bàn huyện Vân Hồ 2024: Pộn dỏn pưng hỏng pải cáo ảng nen chăn văn hóa chựa nọi côn

Hỏng pải cáo ảng nen chăn văn hóa chu chựa côn lỏ nả vịa đày khày ók nẳng pàng hội Bók bàn huyện Vân Hồ pì 2024, khày ók té mự 15 họt 17/3, nẳng càng òng xã Chiêng Khoa, huyện Vân Hồ.

Hỏng cáo ảng nen chăn văn hóa xã Quang Minh, huyện Vân Hồ

Chôm hặp mi 14 đội thì ma té 14 xã nẳng huyện Vân Hồ. Pưng xã cọ tánh tăm hỏng cáo ảng vằn hoá chăn ngam, tục po pưng tàng chương pộn dỏn khòng po me chu chựa côn kìn dú nẳng cuồng huyện. Mỏi hỏng cáo ảng cọ đảy khặn khang thí may, tánh tăm lau hươn hạn ngươn lang, chang dệt cổng khảu ók chăn ngam tà.

Pải cáo ảng pưng tàng chương phải pháy mày pe chiên lang khòng chựa nọi côn
Tánh tăm lau nghê dệt phải pháy mày pe khòng chựa côn Tay

Mỏi hỏng pải cáo ảng chính lỏ nen chăn vằn hoá khòng mỏi chựa côn; đảy khặn khang thí may, chu dương cài pưng tàng chương qua ỉn, tàng chương vằn hoá, căm kìn khòng chựa nọi côn, pưng tàng chương hay xuần, phải pháy mày pe, pưng tháo xỉn xưa cánh pí ken khòng chựa nọi côn…

Pọm cắn nặn, lỏ pưng bai khắp, lít xe khòng chựa nọi côn đảy pưng nghệ nhân, côn chang khắp xe pọm cằn xe, tạk luông pua nua, niếu chưa đảy lài dần mương, khék táng phương ma bấng le, chôm chiều. Ị lỏ nả vịa choi cáo ảng vằn hoá, phủ côn, pưng tàng chương hay khòng na họt xính cu bạn phương cánh khék táng phương táng mương.

Bàn tổ chức cọ chấm điểm, nhẳn danh cánh nhôm xỏng giải nhất nưng, 2 giải xòng, 3 giải xàm, 4 giải nhọng nho hảư pưng đội thi mi hỏng cáo ảng nen chăn vằn hoá chăn, ý nghịa toi luông pùn khòng chu thì.

Ban Giám khảo chấm điểm nhẳn danh pưng hỏng cáo ảng nen chăn vằn hoá
Hỏng cáo ảng nen chăn vằn hoá cọ niếu chưa đảy lài khék ma chôm chiều.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư