Pải cáo ảng 122 hún ảnh chăn “Cà phê Sơn La - Dan tạ pền chư xiềng tiếng khao”

Dú cuồng pưng vịa dệt khòng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì 2023, nẳng sân khấu Nòng pà Pú Hô, Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La cọ pải cáo ảng 122 hún ảnh chăn khòng 30 côn chang đắn ảnh tó luông pùn “Cà phê Sơn La - Dan tạ pền chư xiềng tiếng khao”

Học sinh bấng le Pải cáo ảng 122 hún ảnh chăn “Cà phê Sơn La - Dan tạ pền chư xiềng tiếng khao” nẳng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì 2023

238 hún ảnh đảy lựa pải cáo ảng lỏ khòng pưng côn chang đắn ảnh, nhà báo, xợ đắn ảnh cánh khòng po hày me na. Pưng hún ảnh cọ chứng chảnh đảy luông  nghệ thuật pộn dỏn, vạu ma vịa dệt dượn, cạ khài cà phê, dan mả pe khòng cà phê Sơn La.

Khék xáo hụ dan mả pe chư xiềng tiếng khao cà phê cài hún ảnh pải cáo ảng.

Pưng hún ảnh chăn pải cáo ảng cọ khảu mốc ma chàư côn bấng le. Ị lỏ dan vạy cáo ảng lang đì, luông hanh mả pe chương khòng cà phê khòng tỉnh Sơn La.

Pải cáo ảng hún ảnh chi đảy khày ók mết mự 23/10 nẳng sân khấu Nòng pà Pú Hô, Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Lài hún ảnh đảy vẽ té pứak mák cà phê.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư