Nhinh chựa côn Tay Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ sĩ ưu tú

Tứn chạu mự 6/3/2024, lỏ mự xút ti muôn hòm chằm chứ báu lưm cuồng dan dệt nghệ sĩ xe khòng ý Hà Thị Lĩnh, Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La, chơ cựt đảy chư xiềng Nghệ sĩ ưu tú nẳng Lễ nhôm xỏng chư xiềng Nghệ sĩ dân mương, Nghệ sĩ ưu tú tưa thứ X, pì 2023, nẳng Hươn khắp nhaứ Hà Nội. Chu nị, nẳng tỉnh Sơn La chắng mi to côn điều ý đảy nhẳn chư xiềng nghệ sĩ ưu tú.

Nghệ sĩ ưu tú Hồng Lĩnh.

Ók sình cánh mả nhaứ nẳng bản Huổi Lẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu. 11 pì, xào ham Hà Thị Lĩnh (Hồng Lĩnh) đảy tuyển lựa pày ép lớp xe K26, Trương trung cấp Văn hóa Nghệ thuật cánh Du lịch tỉnh Sơn La, khạy lỏ Trương cao đẳng Sơn La.

Đảy luông pồng chaừ bók xòn khòng say bók xe sương: NSƯT Đinh Công Pòn, nghệ sĩ Hà Thúy Lịch cánh say xòn Đặng Hải Yến, pì 2008, ý Hồng Lĩnh cọ ép lẹo, nhẳn đảy băng pộn dỏn cánh đảy nhẳn dệt vịa nẳng Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La té nặn ma họt khạy. Cuồng 7 pì ép hiên nẳng trương lỏ dan vạy ý hụ chảnh xưa ma nả vịa khòng chảu, cắp luông nắt niều cánh cằm quyết sùng vạy cựt pền côn chang xe pộn dỏn sương mự nị.

16 pì cạt kiên cắp nả vịa khòng chảu, họt khạy ý lỏ Đội phó đội xe, Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La, chăm va nả vịa khòng nghệ sĩ cọ nhăng mi lài dạk cha, lẹo phùa ý lỏ dệt vịa cá đèn mương, po lê báu đảy ma  hươn, chắng men côn điều ý há khỏi đù lụk lạ thồi, ha va ý lâng hụ xỏn xiếp, pùn đà vịa hươn dảo khòng chảu vạy dệt đì nả vịa đảy bản mương giào.

NSƯT Hồng Lĩnh haử hụ: Pưng mự pày cồng tác hầng mự nẳng pưng phổng sùng, phổng đắc háng khỏi lâng xe bai xe ngươn lang khòng chu chựa côn vạy chuông hong po me, cài nặn cọ hôm phân chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn vằn hóa riềng mi khòng chu chựa côn cánh nho sùng puồng kìn đơi dú haử dần mương. Chăm va pày ma cọ mi lài dạk cha, phạ đét, phạ phồn, cưm nào xum khỏi cọ xe vạy chuông hong po me, ha va ăn lỏ luông muôn hòm cánh hưa nả ma tà khòng pưng chủm mú nghệ sĩ sương xum khỏi. 

Pưng bai xe khòng NSƯT Hồng Lĩnh xe cọ tạ ók haử lài pi nọng ma bấng le nắt sường khửn mốc ma chaừ, pộn dỏn sương: “Luông chăn khòng pu”  cựt đảy Huy chương căm nẳng Liên hoan xe chuyên nghiệp pì 2014, “Xe kèm bườn hài” - Huy chương căm nẳng Liên hoan khắp xe nhạc chuyên nghiệp pì 2015, “Luông hanh Sơn La” cựt đảy Huy chương căm nẳng Liên hoan 5 mương Đông Dương pì 2016, “Xe ken” giải xòng nẳng Liên hoan côn chang bók xe lan nóm tênh cá mương pì 2019...

NSƯT Hà Thị Lĩnh cánh nghệ sĩ Xuân Thành cuồng bai xe “Càng me Nặm Te”

Lưn xưa lỏ bai xe Duo (xe xòng côn) “Càng me Nặm Te” khòng côn chang bók xe Trần Minh Hải đảy NSƯT Hồng Lĩnh xe toi nghệ sĩ Xuân Thành nẳng Liên hoan khắp xe tênh cá mương pì 2021 lỏ bai xe đảy pày xe nẳng lài bón xưa. Luông chứng chảnh khòng phủ nhinh chóng hanh khành chaừ dú nẳng tênh khẳng pe lày phu pày tênh năm te chơ yên chảnh, chơ phong nặm tiêu, cọ tạ ók haử lài pi nọng bấng le nắt sường khửn mốc ma chaừ, xôm đáng cắp Huy chương căm.

Vạu ma NSƯT Hồng Lĩnh, NSƯT Đinh Công Pòn haử hụ: Khỏi cọ hền hưa nả ma tà chơ hụ học sình chảu đảy nhôm xỏng chư xiềng NSƯT. Té chơ nhăng đàng ép nẳng trương, nọng lỏ học sình lâng chóng hanh ép cánh mi hùa chaừ nắt niều cắp nả vịa xe khòng chảu. Nọng cọ dệt hưa nả ma tà haử say xòn cánh xính cu huôm lớp cánh hươn trương.

Đảy Chủ tịch nhôm xỏng chư xiềng NSƯT nẳng tuổi 35, ăn lỏ biền mài luông chóng hanh cóp hôm nhaứ luồng khòng nghệ sĩ Hồng Lĩnh cánh luông muôn hòm hưa nả ma tà khòng Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La. Ý lỏ nghệ sĩ thứ 21 khòng tỉnh Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng NSƯT.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư