Mự pặp sừ cánh văn hóa đôn sừ Việt Nam pì 2024 nẳng huyện Yên Châu

Mự 6/4, nẳng Trường tiểu học thị trấn Yên Châu, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cạt kiên cắp huyện Yên Châu khày Chương trình pải cáo ảng pặp sừ cánh pưng vịa dệt chôm mâng mự pặp sừ cánh văn hóa đôn sừ Việt Nam 21/4, Mự pặp sừ cánh bản quyền tênh phén đìn mương lum 23/3 cánh púc chuân Tuần lễ chôm hặp ép hiên cá chua đơi pì 2024. 

Chương trình niếu chưa cài 1.000 cán bộ, say xòn cánh học sinh pưng trường ép nẳng huyện Yên Châu ma chôm hặp.

Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cọ púc chuân Tuần lễ chôm hặp ép hiên cá chua đơi; đề nghị pưng trường ép chóng hanh chấp năm lang đì há phong khánh thì “Bók đì, ép giỏi”; tủm pua sủ công nghệ thông tin chuông hong vịa bók cánh ép; tạk ók bón ép hiên sảư chăm cánh tạk khù ngai đì vạy say xòn cánh học sinh xáo hụ nang quam, nho sùng lang đì nả vịa bók xòn.

Nẳng chương trình, pưng nong học sinh nhăng đảy chứng chảnh luông hụ chang xếp pặp sừ chăn, chôm hặp ngon thì “Săn má hính căm ” chứng chảnh luông hụ siêng khòng chảu.

Ngon thi xếp pặp sừ chăn

Cọ cuồng chương trình, Thư viện tỉnh cọ pải chi áo họt 4.000 pặp sừ ma lài póng vịa cánh sủ xè táng pặp sừ pày tặm bón chuông hong côn đôn sừ; tạk khù ngai đì vạy say xòn cánh học sinh xáo hụ đảy pưng pặp sừ máư, mi lài nang quam muôn.

Thi "Săn mák hính hính căm"

Pộp dan nị, Hội nhọng nho ép hiên tỉnh cọ nhôm xỏng 10 ngon học bổng hảư 10 nọng học sinh khảm pộn dạk cha ép giỏi khòng huyện.

Hội nhọng nho ép hiên tỉnh cọ nhôm xỏng 10 ngon ngơn học bổng hảư 10 nọng học sinh khảm pộn dạk cha ép giỏi  
Xè táng pặp sừ chuông hong côn đôn sừ.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư