Mự hội bók mák công huyện Mương La pì 2024: Pua nua pưng ngon ỉn muôn văn hoá, khắp xe, thể thao

Dú cuồng pưng nả vịa khòng mự hội bók mák công huyện Mương La pì 2024, cọ khày ók lài nả vịa văn hoá, ỉn muôn khắp xe, thể thao nẳng khuống ỉn bản Nặm Nghẹp cánh bản Mương Chiến, xã Ngọc Chiến, niếu chưa lài thản lấn dần mương cánh khék táng phương ma chôm hặp.

Chu thản lấn dần mương cánh khék qua ỉn chôm hặp ỉn muôn, thể thao nẳng khuống ỉn bản Nặm Nghẹp.

Nả vịa vằn hoá, ỉn muôn khắp xe, thể thao pọm đảy khày ók nẳng khuống ỉn bản Nặm Nghẹp cánh bản Mương Chiến. 200 VĐV khòng 15 đội khòng pưng bản cuồng xã Ngọc Chiến cọ chôm hặp khánh thì nẳng lài ngon thi xương: Tằm khảu pảnh lék, Khiền chẳm phẩng tà tiến saứ phải, tó sáng, tọt pa pao, ốt tà pắt mù, “sừa kìn mù”… Dần mương cánh khék táng phương cọ chôm hặp ỉn pưng khong ỉn. Pưng nả vịa cọ đảy khày ók phọn nương, nhẳn đảy luông chôm chiều khòng dần mương cánh khék qua ỉn.

 Ngon thì ốt tà pắt mù
Ngon thi tằm khảu pảnh lék
Ngon thì khiền chẳm phẩng tà tiến saứ phải niếu chưa lài khék qua ỉn. 

Pọm cắp pưng nả vịa thể thao, pưng đội khắp xe khòng pưng bản khòng xã Ngọc Chiến cánh pưng đội khắp xe khòng pưng xã khòng huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nhẳn ỉn muôn khắp xe pưng bai khắp bai xe khòng chựa côn Mông,Tay.

Dần mương cánh khék chôm hặp xe cắp dần mương bản Nặm Nghẹp.

Pưng nả vịa cọ tạk luông phọn nương, muôn hòm, nhọng nho pi nọng tập tư nho sùng pặc hanh. Pọm nặn, pếnh khày hùa chàư cạt xàn khòng pưng chựa côn cuồng cánh nọ huyện, pếnh khày luông hanh qua ỉn vằn hoá pộn dỏn, chuông hong khék, hôm phân púc chuân vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng địa phương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư