Lăm le, ngắm pùn, dệt chỉa lai pàng lễ Ksaisatip nẳng xã Phiêng Păn

Cuồng 2 mự (25 cánh 26/3) nẳng bản Ta Vắt, Bảo tàng tỉnh cọ cạt kiên cắp xã Phiêng Păn, huyện Mai Sơn, khày chu lăm le, ngắm pùn, dệt chỉa lai pàng lễ Ksaisatip khòng chựa côn Xinh Mun.

Ngon lễ khòng pàng lễ Ksaisatip khòng chựa côn Xinh Mun, xã Phiêng Păn.

Pàng lễ Ksaisatip nhăng khék lỏ Lễ lộc hoa, đảy po me chựa côn Xinh Mun khày ók hạng pì, hôm mi 2 ngon: Ngon lễ cánh ngon hội, tó mong mong hảư chu côn hảo hằn khặn mạnh, dệt kìn đảy mák đảy mua. Ị lỏ ngon lễ chứng chảnh nen vằn hoá pộn dỏn, hịt khong chăn đì khòng chựa côn Xinh Mun, hôm phân tủm pua hỏng cạt luông xàn, púc chuân hùa chàư pi nọng chóng hanh mả pe dệt dượn, tánh tăm đơi kìn dú ím po nò pọm.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh ngắm pùn pàng lễ Ksaisatip khòng chựa côn Xinh Mun, xã Phiêng Păn.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh cọ lăm le, ngắm pùn, xọ xáo pưng tàng chương dệt té mạy tók chứng chảnh đơi kìn dú hạng mự khòng chựa côn Xinh Mun; quày àu hún, lắn ảnh pưng nả vịa nẳng pàng hội. Pọm nặn, tiện tô cắp pưng nghệ nhân ma vịa hiềm chự cánh pếnh khày khòng khun; nhọng nho vịa ngắm pùn pưng nen chăn vằn hoá, hôm phân hiềm chự cánh pếnh khày pưng nen vằn hoá ngươn lang khòng po me chựa nọi côn nẳng cuồng tỉnh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư