Khong chăn riêng mi khòng Pàng hội sền Đồng Sửa

Mự 8/6, nẳng bản Khá, xã Sặp Vạt, cọ khày ók Pàng hội Đồng Sửa, khày nang haử póng vịa cuồng pưng Mự hội mák muông Yên Châu tưa thứ V pì 2024,  Ị lỏ pàng hội mi ý nghịa hiềm căm ngươn lang cáu ké, nen chăn văn hóa khòng po me chựa côn Tay nẳng huyện Yên Châu.

Pàng hội sền Đồng Sửa khày ók nẳng phổng pá hiềm căm bản Khá, xã Sặp Vạt.

Pàng hội sền Đồng Sửa (tư va lỏ sền pá hiềm căm) cắp lang phaứ chaừ mon é haử phạ dài đét bao phồn chọp châng, khảu mạ, mák pôi, dệt kìn mả khửn, mả pe xính khòng, chu côn phaừ cọ đảy hảo hằn khặn mạnh, mi puồng kìn đơi dú ím po nò pọm. Ị cọ men mự hội cạt sàn khòng po me dân mương bản Khá.

Pàng hội đảy tẳng cốc khày ók té hung chạu, pưng côn ké cánh tênh lài dân mương cuồng bản pọm mi tục nả nò tà nẳng phổng pá hiềm căm khòng bản. Luôm cắp xiềng cọng, xiềng cống xiềng xánh mo muôn phọn, dỏn chaừ po me cuồng bản pọm cằn phát thàng pá haử măn quảng bàng, lẹo lắng phay, nửng khảu, khả mù, chua cáy, là pan cộ haử po mò tam xền.  

Po mò khòng bản đàng dệt pàng xền tam haử thánh thân chảu nặm, chảu đìn. 

 

Lướm lài dân mương, khék qua ỉn chôm hặp pàng hội.     

Pì nị, pàng hội đảy khày ók pộp hôm cắp Mự hội mák muông Yên Châu, po me phaừ cọ hưa nả nả ma tà cánh muôn hòm dỏn mốc ma chaừ, mòng cong pưa pàng hội đảy lài côn hụ họt, hôm phân cáo ảng nen chăn văn hóa khòng chựa côn Tay.  

 Pưng chua hươn pọm àu phải, khít pe xửa ma cá thiềng sơ vạy cáo tam haử mi lài pặc hanh hảo khặn, lụk làn đảy thánh thân, chảu nặm chảu đìn cụm cuồm pảy chè.    

Cuồng pàng xền, đảy tánh xòng pan xền, pan nưng vạy xơ thánh thân chảu nặm chảu đìn mi cồng tẳng bản tánh mương cánh pan nưng vạy cống sơ haử chảu pá. Pan xền đảy pạt lông, pồng nẻn hôm mi: Nhứa mù, nhứa cáy, lảu, khảu sàn ón, le hát pu, xửa hiềm căm khòng chảu pá.Nọ nặn ók, mọi chua hươn cuồng bản pọm pùa ma đôi pók khèn ngơn nưng, tón phải đón, phải khít nưng vạy là xền.  

Po mò đàng tam xền haử chảu pá. 

 

Pưng chua hươn cuồng bản chôm hăp pàng xền. 

Pàng hội sền Đồng Sửa báu xuấn to lỏ dan vạy haử po me dân mương chằm chứ họt thánh thân chảu nặm, chảu đìn pảu pú đạn căm, nhăng hôm phân tủm pua tứm hỏng cạt luông sàn khòng po me dân mương nẳng cuồng bản khuống, măn chứng chảnh nen chăn văn hóa hiềm căm riềng mi khòng po me chựa côn Tay xã Sặp Vạt vạu riêng cánh huyện Yên Châu vạu chung.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư