Huyện Mộc Châu khày Pàng hội xền xò phồn pì 2024

Mự 24/3, huyện Mộc Châu cọ khày Pàng hội xền xò phồn pì 2024. Ị lỏ pàng hội ngươn lang khòng po me chựa côn Tay đảy Bộ Văn hóa- Thể thao cánh Du lịch công nhẳn lỏ khòng khun văn hóa hươn mương mưa bườn 1/2024.

Pàng hội xền xò phồn lỏ pàng hội ngươn lang khòng po me chựa côn Tay nẳng  Mộc Châu, đảy khày ók mự 15/2 tay hạng pì. Cón chơ khày ók pàng hội, dân mương cọ khặn khang chương khòng lâng cạt kiên cắp đơi kìn dú hạng mự vạy dệt chương cống sơ.

Xền xò phồn nẳng pàng hội

Ị lỏ pàng hội quan trọng xưa khòng côn Tay đón nẳng xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, hôm mi ngon lễ cánh ngon hội. Nẳng ngon lễ, nẳng cỏng cò lắc say đảy dệt chăn, ải mò chi đôn bai tam hảư thảu Thèn hụ đảy pưng luông khổ khốn khòng dân mương chơ báu mi phồn, khấn tam xò phạ phồn lông vạy tông na, vạy cò púk bồng mả pe. Chơ xền lẹo, ải mò chi mi quam tống páo xò nặm phồn hảư dân mương, vạy dân mương mi pì nưng dệt dượn đảy mák đảy mua, phạ phồn đét chọp xồm.

Nẳng pàng hội, Ban tổ chức nhăng khày ók lài vịa dệt ma tang văn hóa, khắp xe, xe vong cắp luông chôm hặp khòng lướm lài dân mương cánh khék táng phường.  

Dân mương Mường Sang hàm cò lắc say vạy dệt pàng xền xò phồn.

Vịa khày ók pàng hội xền xò phồn vạy chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn văn hóa ngươn lang khòng po me chựa côn Tay đón nẳng huyện Mộc Châu. Tang xòng, hôm phân mả pe qua ỉn, niếu chưa khék qua ỉn ma dàm Bón qua ỉn hươn mương Mộc Châu.

Xe vong nẳng Pàng hội xền xò phồn
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư