Hòm hường khảu hang Ngọc Chiến

Lang đì kìn chẹp ài hòm, khảu tàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La cọ cựt pền tàng chương OCOP 4 lào khòng tỉnh Sơn La. Nọ khảu tàn ón, khảu hang cọ đảy lài côn hụ họt, mặc kìn, lựa dệt chương xỏng chơ ma họt Ngọc Chiến mua khảu xúc lường.

Mua khảu xúc lường Ngọc Chiến. 

Khảu dàm Ngọc Chiến cuồng pưng mự nị, lôm pặt ma nẳng phổng tông na ài hòm khảu tàn púc khửn chuân chàư lài côn.  

Ưởi nọng phủ nhinh kiếu khảu vạy dệt khảu hang. 

Ai Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã, bít bánh: Khảu tàn vạy dệt khảu hang đảy dần mương púk nẳng pưng haư na riềng cánh lựa bón đìn mi lài há, nặm pẹk cánh báu dà khún hóa học, chắng dà khún hữu cơ lạ thồi.

Khảu họt bản Mường Chiến, xum khỏi đảy trưởng bản uồn pày bấng le vịa dệt khảu hang. Pả Lò Thị Phắn, bản Mường Chiến, hảư hụ: Chơ khảu tàn đang ón hư cọ kiếu ma hụt àu tưng huông, lằng nặn khủa nẳng phay báu họn kỷ lài. Dạ nhất cuồng vịa dệt khảu hang lỏ chơ khủa khảu, đảy côn hảư lăm mịt khảu xúc pâng cằn cánh chơ đàư bỏn đảy mịt khảu ók đảy hư chắng pền. Lằng nặn àu khảu sáư mong tằm cánh phát hảư pẹk, chơ đàư báu nhăng mịt khảu cák hền to mịt khảu hang khèo chăn hư chắng lẹo vịa dệt khảu hang. Vạy chự mẳn đảy luông hòm hường cắp màu khèo chăn, khảu hang đảy hó sáư bàư tòng chình, bàư cuổi, àu phương phúk vạy.

Vịa khủa khảu đảy dệt thí may.

Pọm cắp dệt khảu hang cánh khảu ón, khảu hang cọ báu xương đàư đút thiếu đảy nẳng pan khảu tam mâng khảu máư khòng mỏi chua hươn nẳng xã Ngọc Chiến. Pưa xương nặn, nẳng pàng hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023, khảu hang cọ đảy tồn nhọng cánh đảy xã lựa ngon thi tằm khảu hang khày ók cuồng pàng hội. Chu đội thi khòng xã Ngọc Chiến cọ chứng chảnh đảy luông chang mư, kinh nghiệm tằm khảu, hội thi cọ niếu chuân đảy lài côn ma bấng le chôm chiều, đảy kìn chim cánh xự ma dệt chương tỏn hảư tay hươn.

Pưng đội thi tằm khảu hang. 

Ưởi Nguyễn Lan Anh, khék dú cá Hà Nội ma chôm ỉn hảư hụ: Nẳng pàng hội, khỏi cọ đảy chôm hặp tằm khảu hang pọm cắp po me xã Ngọc Chiến, đảy kìn chim khảu hang, khỏi hền tàng khảu nị lák hênh, kìn chẹp ài hòm, khảu tàn ón nẳng phổng nị lák cắp lài phổng ứn, khảu ón niều, ài hòm lài, khỏi cọ xự pày tỏn tay hươn.

Cá xã khạy mi 650 ha na đằm khảu, cuồng nặn mi dáo 50 ha khảu tàn ón. Mua khảu hang cọ mi cuồng dan tển, xương nặn kỷ pì chằm nị, té dệt khảu hang vạy kìn lệch nọi, cuồng pưng mự mâng khảu máư cọ mi xan chua hươn dệt khảu hang vạy khài mi tứm hịp thù hảư chua hươn cánh khảu hang dệt ók báu po khài. Cuồng dan pày nả, xã chi sứp tàm chiên páo, niếu chưa dần mương khày quảng tà đìn púk khảu tàn vạy dệt khảu hang.

Khảu hang đảy hó bàư tòng chình vạy chự đảy luông ài hòm.  

Pày dàm Ngọc Chiến mua khảu xúc lường, tông na khảu phó sút lai tà, mắn mắn mi há lôm pặt ma ài hòm khảu tàn kiểu toi lôm cọ báu lák xằng quam cáo mơi khék pọm muôn chôm cuồng pàng hội mâng khảu máư vạy đảy kìn chim khảu hang ón niều hòm hương, lẹo chu côn đảy kìn chim tưa nưng hư cọ chi báu xương đàư lưm la xìa đảy.

Biên dịch: Hoàng Thu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư