Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh khày 14 trại bắc bòn

Té pì 2018 họt khạy,  Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh cọ cạt kiên cắp pưng đơn vị, địa phương khày 14 trại bắc bòn văn học nghệ thuật hảư cài 350 vặt hội viên lài ngành chôm hặp pày tặm ti vạy xáo hụ bắc bòn.

Mú văn nghệ sỹ chôm hặp Trại bắc bòn ma tang văn học, nhạc, khắp xe nẳng xã Ngọc Chiến.

Cài pưng trại bắc bòn, mú văn nghệ sỹ cuồng tỉnh cọ ngắm pùn, tẻm đảy cài 300 bài tô; 270 bai tô lang; 600 bai khống khái quam kèo cánh quam chựa nọi côn; 120 bai khắp; 240 hún vẽ; 450 hún ảnh, hôm phân chuông hong lang đì nả vịa chính trị khòng tỉnh cánh cựt tóp đảy lang áo ỉn muôn  văn hóa khòng dần mương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư