Hiềm chự nghê xiếu khăn piêu ngươn lang

Cuồng chơ nghê sồn xiếu khằn piều khòng po me chựa côn Tay nẳng lài bón mi sương chi mụt luội xìa, hư nẳng xã  Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, nghê ngươn lang nị nhăng đảy lài ưởi nọng phủ nhinh chự mẳn, tạ pền tàng chương dỏng khòng tư riềng mi, choi ưởi nọng phủ nhinh mi luông hịp thù, hôm phân hiềm chự cánh pếnh khày nen văn hóa ngươn lang khặn chăn khòng chựa côn chảu.  

Thành viên CLB xiếu khằn piều bản Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen, Thành phố, bít bánh ma luông hụ chang xiếu khăn.  

Xum khỏi mi nả nẳng bản Tam Quỳnh, ý Tòng Thị Xiên, Chủ nhiệm câu lạc bộ xiếu khăn piêu khòng bản pọm cắp kỷ ưởi nọng đang saứ chaừ xồn xiếu pưng hún lai văn saứ xong nang va piều. Tênh khái nặm mơi khék, ý Xiên tênh tiện tô: CLB mi 50 thành viên, lỏ hội viên Chi hội phủ nhinh bản. Cuông dan bàng vịa hay na, chu thanh viên pọm cằn ma bít bánh luông hụ chang xôn xiếu khằn piều, côn hụ lài hư chị bók haử côn hê hụ, dệt ók đảy pưng va piều chăn.   

Pưng hún lai văn đảy xiếu saứ nẳng va piêu lỏ pưng hún cò mạy, bók chăn thuông môn, hún xuổi xòng nang kén cưởm chăn ngam, tạ pên nen văn hóa chăn riêng mi. Cuồng nặn nhăng nuống pan họt văn hóa hiềm căm khòng chựa côn Tay. Tang xòng cạt kiên cắp puồng kìn đơi dú hạng mự khòng dân mương cắp lang phaứ chaừ mon mi puồng kìn đơi dú ím po, nò pọm, úm inh.  

Ý Cà Thị Thương, thành viên CLB, haử hụ: Chôm hặp CLB khỏi đảy chị bók tựng bát khềm, hoi mày, luông hụ chang xồn xiếu lai văn saứ va piều.Ép xiếu piều cọ báu dạk, há va vạy cựt pền luông siêng chặp, chang mư hư cọ mết lài dan chơ, khỏi ép mết giáo thóng bườn chắng xiếu lẹo pưng hún lai văn nẳng va piêu. Họt khạy, khỏi cọ hụ chặp vịa xiếu sồn cánh chiên bók lau  haử pưng lụk nọng khòng chảu. 

Chấp năm Đề án “Chự hiềm cánh pếnh khày nen văn hóa chu chựa côn nẳng Thanh phố, luôm cắp nen văn hóa khặn chăn khòng chu chựa côn phổng Tây  Bắc dan pì 2020-2025”, Hội Phủ nhinh xã Chiềng Đen cọ niếu chưa chu hội viên chôm hặp chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn văn hóa ngươn lang khòng chựa côn chảu.Té lang đì khòng CLB xiếu khằn piều bản Tam Quỳnh, họt khạy cọ khaỳ quảng ók tênh cá 8 bản khòng xã. Pưng CLB cọ niếu chưa đảy lướm lài thành viên chôm hặp, lưn sưa lỏ ưởi nọng phủ nhinh hụ xiếu. Pưng CLB sinh hoạt toi nham mỏi bươn mỏi tưa cánh khâng chaừ chiên bók nghê haử pùn lan, pàn nóm, hôm phân chự hiềm cánh pếnh khày nen văn hóa ngươn lang.  

Nọng Tòng Ánh Tuyết, bản Trung Tâm, haử hụ: Êm nọng lỏ thành viên CLB xiếu khằn piều nẳng bản, nọ chơ pày ép xừ ók , chơ bang vịa, nọng khâng ép xiếu sồn toi êm cánh pừng ý à, êm pả cuồng CLB. Khạy nị nọng cọ há hụ xiếu va piều haử  riêng chảu vạy pốc dỏng cuồng pưng mự hội, mự lễ. Nọng lâng nắt sường cánh hặc panh nen văn hóa khòng chựa côn chảu cánh é ép tứm ten lài sưa maứ.  

Khạy nị, pưng va piều chương xủ ngươn lang khòng ưởi nọng phủ nhinh cuồng xã cọ đảy pải, cáo ảng nẳng lài pàng hội văn hóa khòng Thành phố cánh nẳng tỉnh. Hội LHPN xã Chiềng Đen xứp tàm nhọng nho hội viên, phủ nhinh chang ngắm pùn xiếu sồn, tắt nhịp tạ ók lài chang chương pộn dỏn vạy chuông hong vịa qua ỉn, chương vạy bốn, cựt tóp đảy lang áo khòng khék qua ỉn, tạ vịa dệt mi tứm luông hịp thu haử ưởi nọng phủ nhinh cánh hôm phân saứ vịa chự hiềm cánh pếnh khày nen văn hóa ngươn lang khòng chựa côn.  

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư