Chương trình “Ma bản nọng” nẳng huyện Phù Yền

Cuồng 2 mự (13 cánh 14/11) Đài PT – TH Sơn La cạt kiên cắp Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh khày ók chương trình “Ma bản nọng” nẳng huyện Phù Yền.

 Bai xe sảo khòng đội khắp xe xã Gia Phù, huyện Phù Yền.

Chôm hặp chương trình tưa nị, mi pưng thành viên ma té đội khắp xe xã Gia Phù cánh xã Tân Lang, khảm cài 4 ngon thì: Nen chăn bản khuống; Chang mư chang dệt; Khắp xe ỉn muôn; Khong ỉn thể thao chiên lang.

Bai xe vong khòng đội khắp xe xã Gia Phù, huyện Phù Yền.

Chương trình đảy Đài PT – TH Sơn La cạt kiên cắp Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh khày ók hạng pì, tạk khuống ỉn muôn hòm, pếnh khày luông chang ngắm pùn nghệ thuật cuồng đơi kìn dú vằn hoá, dệt dượn, hiềm chự cánh pếnh khày ngươn lang vằn hoá chu chựa côn nẳng cuồng phổng. Pọm nặn, hôm phân nho sùng đơi kìn dú vằn hoá, púc chuân hùa chàư dần mương, chóng hanh mả pe dệt dượn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư