Chuông hong đì lang áo đôn sừ, mả pe vằn hóa đôn sừ

Pì 2023, Thư viện tỉnh cọ xự khảu ma cài 16.000 pặp sừ maứ, tứm ten haử thư viện, sọ sáo 665 pặp sừ cáu, chuông hong cài 583.000 vặt côn ma cá thư viện đôn sừ, sáo hụ lài luông.

 Học sình đôn sừ nẳng bón chuông hong đôn sừ khòng Thư viện tỉnh nẳng Thành phố.

Khày ók 84 chu chuông hong côn đồn sừ nẳng cơ sở mi xè ô tô thư viện táng pặp sừ pày cắp bón,  nhại chiên cài 1.000 pặp sừ nẳng pưng chi nhánh, trạm pặp sừ khòng thư viện nẳng pưng địa phương. Pọm nặn cạt kiên khày ók pưng nả vịa cáo ảng pặp sừ, hội chợ pặp sừ, luôm cạt cắp pưng côn chang bắc pộn dỏn, niếu chưa côn đôn sừ pồng chaừ, hôm phân mả pe vằn hóa đôn sừ quảng tua cuồng bản mương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư