Chự hiềm nen chăn vằn hoá ngươn lang

Lằng chơ nhại pày dú bón maứ, dòm đìn vạy tẳng tánh hươn máy thủy điện Sơn La, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai họt khạy nhăng mi 3 bản, cắp cài 400 hùa hươn cánh chi áo họt 1.800 hùa côn.

Phủ nhinh xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, chự hiềm nen chăn vằn hóa cài xỉn xửa nựa nung ngươn lang.

Dần mương xã Mường Chiên cọ chóng hanh chự hiềm cánh pếnh khày pưng nen chăn vằn hoá khòng chựa côn Tay nẳng phổng liệp him me nặm te. Họt khạy, xã mi 6 đội khắp xe, chự mẳn vịa chiên bók nen chăn văn hoá ngươn lang vạy chiên cái haử mú lan pàn nóm, lâng nung xỉn xửa chựa côn chảu, chự hiềm luông chang tói tính, khắp thèn, tánh tăm lau pàng hội Kìn Pàng Thèn, cánh chiềng “xíp xí” hạng pì... hôm phân nho sùng hùa chaừ pọm cạt xàn, tẳng tánh bản mương nhương mự nhương mả pe, khặn chăn, đắc vằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư