Chự hiềm nen chăn văn hoá cài ngon thì chang mư xồn xiếu cánh xàn chương mạy tók

Mự 9/6, nẳng khuống Hươn văn hóa bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu cọ khày ók ngon thì chang mư xồn xiếu cánh xàn chương mạy tók. Ị lỏ póng vịa đảy khày ók cuồng Mự hội mák muông Yên Châu pì 2024.

Pưng thí sinh lỏ côn chang mư cánh mi kinh nghiệm tàng nả haử pưng xã lựa àu ngon thì ngươn lang khòng chảu hụ sương: Ngon thì trai lựa xàn pưng tàng chương chuông hong xủ saứ hạng mự sương xàn bi, xàn cuồi, xàn hè, hổ hốp, ép khảu, muồng…Ngon thì nhinh lỏ lựa thì xiếu piều, xiếu nả mòn, xiếu khằn bók, chắp cút piều…Cuồng dan 25 phút, thí sình đaừ dệt lẹo văn cánh chăn xưa lỏ chi đảy giải.

Ngon thì chang mư xồn xiếu piều cánh xàn chương mạy tók nẳng Mự hội mák muông Yên Châu pì 2024.
Ngon thì xồn xiếu khằn piều.
Ban giám khảo chấm ngon thì xàn chương mạy tók.

Ngon thì chang mư xồn xiếu piều cánh xàn mạy tók cọ hôm phân chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn văn hóa ngươn lang khòng chựa côn Tay huyện Yên Châu, ị lỏ dan vạy pưng thí sình đảy cạt hôm, ép năm kinh nghiệm cằn cuồng vịak chự hiềm pưng nghê ngươn lang khòng chựa côn chảu.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư