Chiên páo bók xòn nếp kìn liêm dú cuồng chua hươn haử học sinh

Mự 16/10, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn tỉnh cạt kiên cắp Sở Giáo dục cánh Đào tạo, UBND huyện Mộc Châu khày ók chương trình chiên páo ma bók xòn nếp kìn liêm dú cuồng chua hươn haử học sinh nẳng trương THPT Mộc Lỵ.

 Chương trình Chiên páo bók xòn nếp kìn liêm dú cuồng chua hươn haử học sinh nẳng Trương THPT Mộc Lỵ.

Chương trình đảy tánh ók cắp pưng bai khắp xe, Bai kịch tển vạu ma chua hươn, xừng nhọng chua hươn, chiên páo nho sùng luông thồng hụ haử học sinh ma Luật cặm phong tặp tỳ cằn nẳng cuồng chua hươn, nết kìn, liêm dú, chang pák vạu khảu chà nẳng cuồng chua hươn, nẳng bản khuống cánh nẳng trương ép.

Bai kịch tển "Nghịa ưởi nọng" đảy học sinh Trường THPT Mộc Lỵ tiện tô

Cài chương trình, choi haử pưng nọng học sinh mi lài luông le thồng hụ   quảng lậc sưa ma nết kìn dú chang pák vạu nẳng cuồng chua hươn, hươn trương cánh nẳng bản mương. Mỏi học sinh chôm hặp chương trình chi cựt pền chiên páo viên nưng nẳng trương, nẳng chua hươn chảu, té nặn pống pìu quảng tua nẳng bản khuống, bản mương, hôm phân tẳng tánh phủ côn Việt Nam mả pe chu dương, chự hiềm cánh pếnh khày pưng nen chăn văn hoá cuồng chua hươn, tẳng tánh chua hươn ím po, úm ình. 

Biên dịch: Hồng Điệp
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư