Chăn ngam hỏng cáo ảng văn hóa Mương La

Cuồng 2 mự 14 cánh 15/6, huyện Mương La cọ pải cáo ảng pưng nen chăn vằn hóa Mương La cánh tánh tăm lau hún ảnh “Ít ong té chạu cánh khạy nị” cắp lài nả vịa vằn hóa, ỉn muôn khắp xe.

Hỏng pải cáo ảng văn hóa mi 2 bón: Bón cáo ảng hún ảnh “Mương La – Nặm đìn cánh phủ côn Mương La” hôm mi 5 hỏng cáo ảng 70 hún ảnh cánh 500 pặp xừ Nặm đìn cánh phủ côn Mương La khòng pưng văn nghệ sĩ cuồng cánh nọ tỉnh; tàng chương vằn hóa khòng po me chu chựa côn huyện Mương La.

Khék bấng le hỏng cáo ảng hún ảnh qua ỉn Mương La.
Pưng hún ảnh chăn vạu ma Mường La.

Hỏng cáo ảng “Ít Ong té chạu cánh khạy nị” mi 7 hỏng cáo ảng pưng hún ảnh, chiên hún ma thị trấn Ít Ong cài pưng tàng chương cáu, pưng tàng chương ngươn lang, tàng chương văn hóa, sảư chằm cắp đơi kìn dú bản khuống.

Hỏng cáo ảng hún ảnh thị trấn Ít Ong dan nhại bón kìn dú vạy tẳng tánh hươn máy Thủy điện Sơn La.
Mú đại biểu bấng le hún ảnh thị trấn Ít Ong. 
Tánh tăm lau vịa dệt hay háy na khòng po me pi nọng.

Khù pộn dỏn khòng pưng hỏng cáo ảng lỏ tánh tăm lau chuông đốc, chộc tằm khảu, chứng chảnh hịt khong tòng chăn cáu ké khòng po me phổng đìn pu Tây Bắc. Khék ma qua ỉn nhăng đảy luôm cắp pưng khong ỉn chiên lang, xe vong, kìn lảu xá pọm cắp 100 nghệ nhân, côn chang khắp xe cánh po me dần mương nẳng thị trấn Ít Ong.

Xe vong cạt xàn nẳng hỏng cáo ảnh hún ảnh “Ít Ong té chạu cánh khạy nị”.

Hỏng pải cáo ảng nen chăn vằn hóa lỏ bón tọp hôm ỉn muôn khòng khék táng phương cánh dần mương nẳng huyện, cáo ảng ma pưng nen chăn vằn hóa pộn dỏn khòng huyện Mương La, chiên páo ma nả vịa cáo ảng, hiềm chự cánh pếnh khày pưng khòng khun vằn hóa. Pọm nặn, tạk luông pua nua muôn mụa hảư dần mương pộp dan bốn xương 75 pì Mự tẳng tánh ók Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 pì nhại càng òng huyện ma thị trấn Ít Ong (1979 - 2024). 

Mú đại biểu xe vong cắp dần mương.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư