Vịa cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ cựt đảy lài lang đì 

Chấp năm toi luông pùn khòng Đảng, Hươn mương, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sơn La cọ tủm pua, piến máư cuồng vịa cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ cánh cựt đảy lài lang đì, hôm phân chấp năm đì luông pùn, chính sách dệt vịa cắp mương nọ; chuông hong vịa mả pe dệt dượn tánh đà bản mương khòng địa phương.

Mú đại biểu HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, mương CHDCND Lao đắn ảnh vạy bốn pọm cắp uồn pa tỉnh Sơn La.

Cuồng 6 bườn hùa pì, vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ đảy chiên páo pọm pâng, lang đì. UBND tỉnh cọ khày ók 34 đoàn uồn pa tỉnh cánh cấp sở, ngành, huyện, thanh phố pày công tác cá mương nọ; tỏn tiếp 23 đoàn khảu ma Sơn La. Tỏn tiếp pưng đoàn mương nọ ma dàm, dệt vịa nẳng Sơn La, tỉnh uồn pa pưng cơ quan, đơn vị nuống pan tánh ók chương trình, luông pùn dệt vịa nhẳn pào tiêng an, lang đì, phảy dòm; luông pùn tỏn cánh dệt vịa cắp pưng đoàn khék mương nọ chọp xồm cắp luông pùn tênh phén đìn cánh khòng Trung ương, khòng tỉnh.

Đại sứ đặc mệnh toạn quyên Cộng hoa Ấn Độ nẳng Việt Nam chao xã giao uồn pa tỉnh Sơn La. 

Đối cắp cạt kiên dêt kìn cắp mương nọ đảy chiên páo pọm pâng, cựt đảy lài lang đì đáng muôn chôm. Tỉnh cọ tủm pua cạt kiên cắp pưng bộ, ban, ngành Trung ương, pưng chảu dòm ngơn cốc vạy cáo ảng ma pưng luông hanh, vịa dòm ngơn cốc khảu tỉnh Sơn La cắp pưng mương nẳng tênh phén đìn. Tủm pua cạt kiên cắp pưng tổ chức mương nọ, pưng mương cánh phổng nặm đìn nẳng tênh phén đìn vạy cạt kiên, tủm pua khài chương hay khòng na khòng tỉnh Sơn La; cấp nang quam, pặp xừ vạu ma vịa nhại cơ quan tàng nả ma cạt kiên cắp mương nọ khòng Việt Nam nẳng mương nọ cánh phổng nặm đìn nẳng tênh phén đìn, chuông hong vịa cáo ảng, tủm pua dòm ngơn cốc, cạ khài, qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La.

Chôm hặp pải, cáo ảng ma pưng bón qua ỉn, chương hay khòng na khòng tỉnh Sơn La nẳng: Mự hội Qua ỉn Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn pì 2024 nẳng mương CHDCND Lao, pưng vịa dệt vạy cáo ảng, mả pe qua ỉn cánh Lễ tống páo quyết định khòng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn cồng nhẳn Bón qua ỉn Hươn mương Mộc Châu; Hội chợ Qua ỉn tênh phén đìn Việt Nam - VITM Hanoi 2024; chu vịa “Cạt kiên khài chương hang nẳng tênh phén đìn - Việt Nam International Sourcing 2024” nẳng thanh phố Hô Chí Minh.

Pưng vịa dệt cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ cọ hôm phân nho xùng ca con chương hang khài pày mương nọ khòng tỉnh cuồng 5 bườn hùa pì 2024 danh tính cựt đảy 20,13 triệu USD, lưn 63,15% vẹt xáư khóp nham nị pì 2023. Cuồng nặn khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 12,86 triệu USD, lưn 62,22% vẹt xáư khóp nham nị pì 2023.

Nọ nặn ók, tỉnh cọ niếu chưa 7 dự án FDI khòng mương Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cánh New Zealand, hốm số ngơn cốc dòm cài 153,6 triệu USD ma tang dệt dượn hay na, dệt dượn hay na công nghệ xùng, xọ xáo xính khòng cuồng đìn… Khạy nị, cuồng phổng tỉnh đang khặn khang dòm ngơn cốc 2 dự án xủ ngơn cốc ODA...

Nọ nặn ók, vịa cạt kiên ma tang văn hóa đảy pồng chàư họt, cọ khày ók lang đì “Mự hội Qua ỉn Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn pì 2024” nẳng tỉnh Hủa Phăn, mương CHDCND Lào cánh Lễ tống páo Quyết định khòng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn cồng nhẳn Phổng qua ỉn Hươn mương Mộc Châu pì 2024. 

Bai khắp xe “Sơn La - Hủa Phăn cạt xàn nghịa hặc” nẳng Mự hội qua ỉn văn hóa Sơn La - Hủa Phăn.

Tủm pua cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ, tỉnh Sơn La sứp tàm chấp năm đì luông pùn cạt kiên khòng Đảng cánh hươn mương cuồng pàng xi cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ, hôm phân quan trọng cuồng vịa hặt cặt cánh tủm pua xưa máư pưng luông cạt xàn ngươn lang, khày quảng vịa cạt kiên cắp pưng mương ứn, tủm pua cáo ảng ma pưng luông hanh khòng địa phương, niếu chưa dòm ngơn cốc, cạ khài, qua ỉn, mả pe dệt dượn tánh đà bản mương./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư