Tủm pua chấp năm Dự án mường phài Na Sản

Mư 14/5, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cọ dệt vịa cắp huyện Mai Sơn ma luông pùn chấp năm vịa phụi pằng, thu cưn đìn Dự án mường phài Na Sản. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vịa phụi pằng thu cưn đìn dự án mường phài Na Sản.

Dự án mường phài Na Sản mi luông hi 44,5km, tà đìn thu cưn dáo 10 ha đìn nẳng 9 bản, xư ók 2 xã Chiềng Mung cánh Hát Lót, cắp 758 chua hươn chuốp nuống pan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vịa phụi pằng thu cưn đìn Dự án mường phài Na Sản

Họt khạy, cọ dệt lẹo vịa tạ ngon đìn cánh phê duyệt bản đô tạ ngon đìn chi thu cưn vạy chấp năm dự án. Chấp năm vịa tắt pùn cánh nhẳn danh bón pắc 1.647 đắc mài; pắc đảy 1.532 cuồng số 1.647 đắc mài, to 93% nả vịa; nhăng pưng đắc mài ứn pưa dân mương báu hảư pắc đắc mài sáư tà đìn khòng chua hươn, pưa sảng pành ngon đìn thu cưn. Chấp năm vịa biền mài, tính tà chương khòng, cò mạy, cò púk bồng nẳng tênh đìn.

Chăm va xịn, vịa chấp năm dự án đang ốt nan vẹt xáư luông pùn, pưa đang khỏng nuống cuồng vịa nhẳn danh cốc cò ngon đìn, dệt, nhẳn danh phê duyệt luông pun phụi pằng thu cưn đìn. Họt khạy, hính phê duyệt luông pùn phụi pằng thu cưn đìn đảy 143 cuồng số 758 chua hươn cánh giao đảy dáo 4,3 cuồng số 44,5km.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dệt vịa cắp huyện Mai Sơn.

Phát biểu nẳng chu dệt vịa, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cau pưng sở, ngành nuống pan cánh huyện Mai Sơn cằm quyết chiên páo chấp năm vịa phụi pằng thu cưn đìn, chiên páo chấp năm đì, nhẳn pào chấp năm toi chào hẹn đảy ký cón mự 30/6. Đối cắp huyện Mai Sơn, tủm pua nhẳn danh cốc cò ngon đìn, tàng đìn, côn xủ đìn, ngon đìn chi phụi pằng. Tang xòng, nhại chỉa lai pưng chua hươn đảy dệt lẹo vịa phụi pằng thu cưn đìn chiên Sở Tài nguyên cánh Môi trường nhẳn danh vạy chấp năm vịa khừn ngơn phụi pằng. Chấp năm vịa lăm le nẳng tênh cá tuyến, pưng bón xỏm pành toi tắt pùn khòng khong mương, nhẳn pào báu vạy mi ók vay van, kiện cáo…. /.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư