Tẳng cốc sảng pành lau Phổng khiền mài chiên lang Lọng Đán Đanh

Mự 14/6, huyện Mường La cọ khày ók Lễ tẳng cốc dệt công trình hiềm miện, sảng pành lau Phổng khiền mài chiên lang Lọng Đán Đanh, nẳng xã Mường Chum, huyện Mường La. 

Lễ tẳng cốc công công trình pảy che, sảng pành lau Phổng khiền mài chiên lang Lọng Đán Đanh, nẳng xã Mường Chùm, huyện Mường La.

Lọng Đán Đanh lỏ phổng chiên lang cạt kiên cắp pàng sôn xấc Tây khòng quần cánh dần mương huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thẳm Đán Đanh mi 5 thẳm nhaứ, nọi cắp lài hỏng nọi, nhẳn pao tiêng àn haử nả vịa khòng Chi bộ huyện Mường La cuồng pưng mự cốc khoẹk pàng sôn xấc Tây.

Pưng đại biểu chôm hặp lễ tẳng cốc sảng pành.

Công trình hiềm miện, sảng pành lau Phổng khiền mài chiên lang Lọng Đán Đanh, đảy tẳng cốc tẳng tánh 3,1 ha hôm mi: Hươn bia đán, tang long nẳng cuồng quạ, pản phứak đìn, sốn cạp đìn. Huộp tênh mết số ngơn tẳng tánh 6,2 tỷ mằn, té tàng ngơn cốc tứm ten khòng ngân sách địa phương dan pì 2021-2025, tàng ngơn choi dừa khòng thành phố Sơn La cánh té tàng ngơn cóp hôm khòng cá bản mương.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư