Sứp tàm tẳng tánh cánh pếnh khày lang đì bón chiên lang Xàm pák tang Co Noi

Mự 26/6, đồng chí Lo Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Uồn pa tẳng tánh cánh pếnh khày lang đì bón chiên lang Xàm pák tang Co Noi, uồn pa chu dệt vịa cắp Ban Quản lý dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh Trung ương Đoàn ma Dự án "Tẳng tánh cánh pếnh khày lang đì bón chiên lang Xàm pák tang Co Noi”

Pàng họp

Nẳng chu dệt vịa, tàng nả Ban Quản lý dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh Trung ương Đoàn cọ uồn vạu ma hún vẻ, luông pùn tánh ók Dự án "Tẳng tánh cánh pếnh khày lang đì bón chiên lang Xàm pák tang Co Noi” . Toi nặn, dự án chi sảng pành pưng ngon: Tang long cuồng bón chiên lang; bón tẳng hún ló; nho cấp hươn pải cáo ảng, bón bốn hà khuồn ngau…

Họt khạy, Ban Quản lý dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh Trung ương Đoàn cọ chấp năm lẹo vịa tạ ngon đì toi bản đô tỷ lệ 1/500 nẳng tà đìn dự án; tính tà tà đìn cánh luông tẳng tánh; dệt chỉa lai báo cáo ngắm pùn, hôm mi bản vẻ hún, tính tà ngơn cốc; lăm le tà đìn tẳng tánh công trình.

Tiện tô nẳng chu dệt vịa, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cau Ban Quản lý dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh Trung ương Đoàn, chảu dòm ngơn cốc cánh đơn vị tư vấn tọp hôm quam cóp hôm khòng pưng sở, ngành, huyện Mai Sơn đối cắp chỉa lai thiết kế công trình bón chiên lang. Tang xòng, yêu cau pưng sở, ngành địa phương cạt kiên cắp chảu dòm ngơn cốc thồng lông vịa dệt chỉa lai dòm ngơn cốc toi quyên khòng chảu, tủm pua chấp năm dự án, nhẳn pào toi lang pháư chàư cong khòng pùn lan nóm pa tuân uồn cón cánh dân mương./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư