Pưng đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La pồng cuông bók, tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô

Bốn sường 94 pì mự tánh ók Đảng Cộng sản Việt Nam (3 căm bườn 2 pì 1930-3 căm bườn 2 pì 2024), mự căm nưng bườn 2, pưng đồng uồn pa tỉnh Sơn La cọ pày tảy hường nẳng hún đó “Pú Hô cắp po me chu chựa côn Tây Bắc” cánh tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Pưng đồng chí uồn pa tỉnh pồng cuông bók nẳng hún đó Pú Hô cắp po me chu chựa côn Tây Bắc.

Tó khuồn ngau khòng Pú, pưng đồng chí uồn pa tỉnh cọ vạu khửn hùa chàư chằm chứ cồng khun nháư luồng khòng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ uồn pa giỏi chang khòng cách mạng Việt Nam, po ók kinh chằm nựa khòng dần mương hau, phủ tánh ók Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Pưng đồng chí uồn pa tỉnh tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô.

Đảng bộ, chính quyền cánh dần mương chu chựa côn tỉnh Sơn La quyết chaừ chi pọm nặm nưng chàư điều sứp tàm pếnh khày ngươn lang cách mạng; năm toi xểm tang cách mạng khòng Đảng cánh Pú Hô lựa chọn; tủm pua ép năm cánh dệt toi ven sanh saừ xiểng, luông ngắm chàư pùn khòng Pú; nho sùng hùa chàư chính trị, khảm pộn dạk cha, dệt lẹo đì chu nả vịa đảy giào, tẳng tánh tỉnh Sơn La nhương mự nhương hăng hanh cánh đắc vằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư